// //]]> // //]]>
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 40. Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρ­χίζει:

1.    Των διατάξεων των εδαφίων (προτάσεων) πρώτου και δεύτερου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, των άρθρων 20, 22, 23 και 24 από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1993. Κατ’ εξαίρεση, η εφαρμογή των διατάξεων των άρ­θρων 22, 23 και 24 επιτρέπεται προαιρετικά από το χρόνο έναρξης ισχύ­ος των λοιπών διατάξεων, όπως αυτός ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών στο σύνολο τους.

2.    Των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 8, μόνο σε ότι αφορά τα όρια ακαθάριστων εσό­δων για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1991, από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1992.

3.    Των λοιπών διατάξεων από την 1<sup>η</sup> του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκ­τέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 1992

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 39. Μεταβατικές διατάξεις.
Άρθρο 40. Έναρξη ισχύος.
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app