// //]]> // //]]>
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 39. Μεταβατικές διατάξεις.

1.    Κάθε διάταξη αντίθετη στον παρόντα Κώδικα δεν ισχύει σε θέμα­τα που ρυθμίζονται απ’ αυτόν.

2.    Οι επιτηδευματίες που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αλλάζουν κατηγορία βιβλίων και εν­τάσσονται από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία ή και αντίστροφα, εξα­κολουθούν να τηρούν τα βιβλία της κατηγορίας τους μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου.

3.^ Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της παραγρά­φου 2 του άρθρου 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ/τος 99/1977 (ΦΕΚ 34 Α<sup>1</sup>) και στα οποία έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές μέχρι 31.12.1991 ή μέχρι 30.6.1992 για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική τους περίο­δος έληξε στις 30.6.1992, διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του διατάγματος αυτού, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έκδοση του παρόντος διατάγ­ματος.

Επίσης διατηρούνται για όσα χρόνια προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του π.δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34 Α’) τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για συναλλαγές μέχρι 3-1.12.1994 ή μέχρι 30.6.1995 για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 30 Ιουνίου/^

4.    Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγ­ράφου 5 του άρθρου 28 του Κώδικα αυτού, ως τιμή κτήσης των χρεογ­ράφων που κατείχε ο επιτηδευματίας κατά την απογραφή της προηγού­μενης από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής διαχειριστικής του πε­ριόδου, λαμβάνεται η τιμή αποτίμησης τους στην απογραφή αυτή..

5.    Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέ­ματα που ρυθμίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, με τις οποίες έ­χει δοθεί πλήρης ή μερική απαλλαγή από την τήρηση του βιβλίου απο­θήκης κατά την εξαγωγή σε επιτηδευματίες, οι οποίοι είναι υπόχρεοι τή­ρησης αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) και λήγουν την 31.12.2000 και μετά, παύουν να ισχύουν για τις από 1.1.2001 και στο εξής διαχειριστικές περιόδους. Οι επιτηδευματίες αυτοί, εφόσον εξακολουθούν να αντιμετω­πίζουν δυσχέρειες στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης, μπορούν να επα­νέλθουν με νέα αίτηση τους στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37.<sup>(3)</sup>

6.    Οι Επιτροπές Λογιστικών Βιβλίων μέχρι τη συγκρότηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόν­τος Προεδρικού Διατάγματος, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη σημε­ρινή σύνθεση τους.

7.    Όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατά­ξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, μετά την ισχύ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, νοούνται οι συναφείς διατάξεις του Διατάγμα­τος αυτού.

8.    Οι διατάξεις του ν. 1809/1988 «καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμεια­κών μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 222), και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισ­χύουν και μετά την έκδοση και ισχύ του παρόντος Προεδρικού Διατάγμα­τος.

9.    Φορολογικά στοιχεία που φέρουν τις ενδείξεις ή έχουν θεωρηθεί με βάση τις διατάξεις του π.δ. 99/1977 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους επιτηδευματίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, μέχρι εξάντλησης τους, όχι όμως πέραν της 31<sup>ης</sup> Δεκεμ­βρίου 1992.

10.Οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υ­ποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και μετά την έκδοση και την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και μέχρι του χρόνου που με άλλες διατάξεις θα ρυθμιστούν τα θέματα αυτά.

11.Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται, που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους που έληξαν μέχρι την δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αν από φορολογικό έλεγχο έχο­υν διαπιστωθεί ή διαπιστωθούν πράξεις ή παραλείψεις ή παρατυπίες στην τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που συνιστούν ανεπάρκεια με βάση τις διατάξεις του π.δ. 99/1977, για τον προσδιορισμό του εισοδήμα­τος, κρίνονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο,Υ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Επίσης, φορολογικές υποθέσεις των αυτών ως άνω διαχειριστικών περιόδων, των οποίων τα βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν από τον έλεγχο ανεπαρκή με βάση τις δια­τάξεις του π.δ. 99/1977 και οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 109 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101) ή ενώπιον των Διοικητι­κών Πρωτοδικείων και δεν έχουν συζητηθεί επί της ουσίας μέχρι τη δη­μοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, επανακρίνονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση τις διατάξεις του άρθρου

30 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εφόσον υποβληθεί αίτηση του επιτηδευματία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

12.    Οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολο­υθούν να ισχύουν:

α) Σ. 4149/111/18.7.1979 «περί θεωρήσεως των φορολογικών στο­ιχείων των ανωνύμων εταιρειών», που εδρεύουν στα Διαμερίσματα Ανα­τολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ Β’ 738).

β) Σ. 4076/127/16.9.1982 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Σ. 4149/111/18.7.79 απόφασης με θέμα «θεώρηση των φορολογικών στοι­χείων των ανωνύμων εταιρειών που εδρεύουν στα Διαμερίσματα Ανατο­λικής Αττικής και Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ Β’ 898).

γ) Σ. 1082/8.4.1986 «Αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώ­ου στα φορολογικά στοιχεία» (ΦΕΚ Β’ 330).

δ) Π. 1470/1405/ΠΟΛ. 61/24.2.1987 «Διαδικασία φορολογίας Αστι­κών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ και ιδιοκτητών των λεωφορείων αυτών» (ΦΕΚ Β 105).

ε) Π. 1586/4.3.1987 «Τρόπος φορολογίας των ιδιότυπων μεταφο­ρικών επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) και των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων αυτών» (ΦΕΚΒ’ 1986).

στ) Σ. 1935/ΠΟΛ. 183/17.6.1987 «Ανάρτηση πινακίδας από τους επιτηδευματίες για την υποχρέωση έκδοσης ή όχι αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο κοινό» (ΦΕΚ Β’ 311).

ζ) Σ. 1659/104/20.6.1988 «Περί τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρο­νικών Ταμειακών Μηχανών» (ΦΕΚ Β’ 497).

η) 1125645/954/11.12.1989 «Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της απόφασης Σ. 1659/104/1988» (ΦΕΚ Β’ 903).

θ) 1125793/961/ΠΟΛ. 1273/11.12.1989 «Τήρηση βιβλίου ημερολο­γίου μεταφοράς και χρόνος φορτωτικής στις επαναλαμβανόμενες μετα­φορές με αυτοκίνητα φορτηγά ή τρίκυκλα Δ.Χ.» (ΦΕΚ Β’ 923).

ι) 1023858/230/ΠΟΛ. 1062/23.3.1990 «περί των στοιχείων που πρέπει να εκδίδονται από τα τουριστικά ή ταξειδιωτικά γραφεία για τις εκδρομές, περιηγήσεις και μεταφορές προσώπων (TRANSFERS) με το­υριστικά λεωφορεία» (ΦΕΚ Β’ 245).

ια) 1060347/648/ΠΟΛ; 1183/17.8.1990 «περί χρόνου έκδοσης α­ποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγο­ρίες εππηδευματιών που χρησιμοποιούν Η.Τ.Μ.» (ΦΕΚ Β’ 561).

ιβ) 1091111/1137/ΠΟΛ. 1261/18.12.1990 «Περί τροποποίησης συμπλήρωσης και διόρθωσης ορισμένων διατάξεων της απόφασης Σ. 1659/104/1988» (ΦΕΚ Β’ 836).

ιγ) 1050321/504/ΠΟΛ. 1117/31.5.1991 «περί εναλλακτικού τρόπου έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φα­γητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν Η.Τ.Μ.» (ΦΕΚ Β’ 454).

(1)Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19<sup>α</sup>§3 του ν. 2459/1997
και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 40 του ίδιου νόμου από 18.2.1997. Η παράγραφος που αντι-
καταστάθηκε είχε ως εξής:

«3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν με τις διατάξεις π.δ. 99/1977 και στα οποία έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές μέχρι 31.12.1990 ή μέχρι 30.6.1991, για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε στις 30.6.1991, διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Διατάγματος αυτού, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος.»

(2)Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 προστέθηκε με το άρθρο 35§3 του ν. 2648/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 22.10.1998.

(3)   Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 39 προστέθηκαν με το άρθρο 9§43 του ν. 2753/1999 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 39. Μεταβατικές διατάξεις.
Άρθρο 40. Έναρξη ισχύος.
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app