// //]]> // //]]>
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 26. Διαχειριστική περίοδος.

1. Η Διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό δι­άστημα.

Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρη­σης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμή­νου. Κατ’ εξαίρεση, για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατη­γορίας, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, όχι όμως και πλέον των είκοσι τεσσάρων μηνών.

Ως διαχειριστική περίοδος έναρξης, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, θεωρείται και εκείνη κατά την οποία ο επιτηδευματίας, λόγω ύψο­υς ακαθαρίστων εσόδων, άρχισε να τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας.

2.<sup>(1)</sup> Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κλείνει διαχειριστική περίοδο την 30ή Ιουνίου ή την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να κλείνει τη διαχείριση του:

α) το υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλά­δα, αλλοδαπής επιχείρησης, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείριση του το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή,

β) η ημεδαπή επιχείρηση στην οποία μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με ποσοστό κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείριση της η αλλοδαπή επιχείρηση και

γ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με πο­σοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο πο­σοστό, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείριση της η αλλοδαπή επιχεί­ρηση,

δ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με πο­σοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείριση της η συμμετέχουσα επιχείρηση.

Επί αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου της αλ­λοδαπής επιχείρησης ή της συμμετέχουσας, οι επιχειρήσεις των παρα­πάνω περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ μπορούν, χωρίς έγκριση τοι* προϊσ­ταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, να προσαρμόζουν το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου με αυτόν της αλλοδαπής ή της συμμετέχουσας επιχείρησης.

3.<sup><2)</sup> Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύν­τμηση ή επιμήκυνση αυτής επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την αλλαγή αυτήν απαιτείται έγκριση του προϊσ­ταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η επιμήκυνση ή ένα (1) μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστι­κής περιόδου. Κατ’ εξαίρεση για την αλλαγή για πρώτη φορά του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου δεν απαιτείται έγκριση του προϊσταμέ­νου της Δ.Ο.Υ., αλλά η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης η οποία υπο­βάλλεται στις ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες. Η αίτηση ή η γνωστοπο­ίηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί/<sup>3;</sup>

4. Η διαχειριστική περίοδος των νομικών προσώπων που τίθενται σε εκκαθάριση, για οποιοδήποτε λόγο, αρχίζει από την ημερομηνία έναρ­ξης της εκκαθάρισης και λήγει με την ολοκλήρωση της.

 

(1)Ή παράγραφος 2 του άρθρου 26 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§29 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η παράγραφος που αντικα­ταστάθηκε είχε ως εξής:

«2. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κλείνει διαχειριστική περίοδο την 30ή Ιουνίου ή την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους.»

(2)  Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7§3 του ν. 2873/2000 και
ισχύει για διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν από 30.6.2000 και εφεξής. Η παράγραφος
που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«3. Μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου επιτρέπεται μόνο εφόσον συν­τρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για τη μετάθεση αυτή απαιτείται έγκριση του προϊσ­ταμένου της Δ.Ο.Υ., μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα στον ενδέκατο μήνα της διαχειριστικής περιόδου, της οποίας ζητείται η παράταση του χρόνου λήξης.»

(3)  Στην παράγραφο 3 του άρθρο 26 το τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε και το τέταρτο εδάφιο
προστέθηκε με το άρθρου 6§1 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου
νόμου, από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Ή αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.»

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app