// //]]> // //]]>
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 04. Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.

Ο επιτηδευματίας εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων όπως ορί­ζεται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού η απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου.

2.Στην τρίτη κατηγορία:

α) Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύ­νης εταιρίες.

β) Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/ 1994 -ΦΕΚ 151 Α’) που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρούσας περίπτω­σης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιωρισμένης ευθύνης εταιρία.

γ) Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστι­κού δικαίου και οι αστικές εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητες τους, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

δ) Οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες της περίπτωσης β’.

Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α’ 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α’ 82), καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχε­ιρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φο­ρολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.

3.Στη δεύτερη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:

α)Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, καθώς και ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολο­γίας εισοδήματος, με εξαίρεση τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

β)Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατη­ριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δρασ­τηριότητες του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.

γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, ο επιτηδευματίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας.

Όποιος διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αν­τιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμως κατη­γορίας κατώτερης της δεύτερης με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου αυτού.

4.             

5.   ^Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα
τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί επιτηδευ-
ματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται
ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου
αυτού, οι νέοι επιτηδευματίες κατά την έναρξη των εργασιών τους, για
τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη, καθώς και οι αστικές επαγ-
γελματικές εταιρείες δικηγόρων που προεδρικού διατάγματος 518/1989
(ΦΕΚ 220 Α’).

Κατ’ εξαίρεση τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθροιι 2, σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, μπορεί να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας

6.      

7.    Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγρά­φων 3 έως και 5 τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης δι­αχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

 

 

Κατηγορίες βιβλίων

Όρια ακαθάριστων εσόδων

Δεύτερη

μέχρι και     1.500.000 ευρώ

Τρίτη

άνω των      1.500.000 ευρώ

 

Ειδικά οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχο­λούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και στις οποίες δεν συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσω­πα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο εργασιών για τις διαχειριστι­κές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και μετά εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιό­δου υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Όποιος από τους επιτηδευματίες αυτούς ασχολείται και με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ο κλάδος αυτός κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα όρια του πρώτου εδαφίου της πα­ρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για όλες τις δρασ­τηριότητες του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, με βάση τα όρια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγα­λύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού βρίσκονται με αναγωγή.

Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσο­δο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξΐα των αγαθών που πωλήθη­καν.

Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία της δεύτερης κατηγορίας κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα αυτής δεν ανάγονται σε ετήσια

8. Ο επιτηδευματίας, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιό­δου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζοντατ για την κατηγορία αυτή, επιφυλασσομέ­νων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του ν. 1642/1986.

Ειδικά ο επιτηδευματίας της Α’ κατηγορίας μπορεί να τηρήσει βιβ­λία ανώτερης κατηγορίας και από την αρχή κάθε μήνα, με τις προϋποθέ­σεις που ορίζονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής

9.Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρε­ία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των δια­τάξεων του Κώδικα αυτού, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν.

(1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28§1 του ν. 3522/2006 και
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-
ταστάθηκε είχε ως εξής:

«1. Οι επιτηδευματίες εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κώδικα αυτού από την έναρξη των εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού.»

(2)Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκαν με ένα νέο ε-
δάφιο με το άρθρο 28§2 του ν. 3522/2006, το οποίο ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου
νόμου από 22.12.2006, ενώ η περίπτωση γ’ του νέου εδαφίου ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39
του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και καταλαμβάνει επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη εργασιών
με αυτό αποκλειστικά το αντικείμενο εργασιών από 1/1/2007 και μετά, καθώς και επιτηδευματίες
που εκδίδουν άδεια ανέγερσης οικοδομής από την ημερομηνία αυτή και μετά. Τα εδάφια που
αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

«Στην τρίτη κατηγορία οι ημεδαπές και οι αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας

Επίσης, στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον συμμετέχει σε αυτές ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα του πα­ρόντος εδαφίου ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία.

Η υποχρέωση για τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας συντρέχει και για τις κοινοπραξίες, στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή η ανέγερση οικοδομών από τις κοινοπραξίες του προηγούμενου ζδαφ\ου.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 21 §3 του ν. 2166/1993 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο.35 του ίδιου νόμου από 24.8.1993. Το εδά­φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«2. Στην τρίτη κατηγορία οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιωρισμένης ευθύνης εταιρείες.»

Μεταβατική διάταξη. Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α’ / 24.8.1993), άρθρο 21§4.

«Οι επιχειρήσεις κατασκευής δημόσιων έργων της προηγούμενης παραγράφου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα τηρήσουν βιβλία τρίτης κατηγορίας από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1994.»

Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου. 4 προστέθηκαν με το άρθρο 16§1 του ν. 2992/2002 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 16§3 του ίδιου νόμου, για δημόσιαή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την 1 η Ιανουαρίου 2002 και μετά, καθώς και για οικοδομές των οποίων η έναρξη της ανέγερσης πραγματοποιείται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η  παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρου 2§1 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικατασ­τάθηκε είχε ως εξής:

«3. Στη δεύτερη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2:

α) ο ελεύθερος επαγγελματίας,

β) ο εκτελωνιστής,

γ) ο εκμεταλλευτής αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δ)ο παραγωγός ασφαλειών, ε)ο μεσίτης,

στ)ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιοτριβείου, ζ) ο εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου ή φροντιστηρίου,

η)ο εκμεταλλευτής πλοίου της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/ 1975,

θ)ο εκμισθωτής μηχανημάτων, αυτοκινήτων ή οποιωνδήποτε άλλων κινητών πραγμάτων,

ι) ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, ια)ο κατασκευαστής ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων, του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τιγ νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, ιβ)  ο πωλητής χρυσών και λοιπών νομισμάτων,

ιγ) ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων,

ιδ) ο πωλητής πετρελαιοειδών ως αντιπρόσωπος εταιρείας διανομής των ειδών αυτών, και

ιε)ο πρατηριούχος υγραερίου αυτοκινήτων.

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευμαπ’ες διατηρεί κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης άλλων αγαθών τηρεί, για όλες του τις δραστηριότητες, τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.»

‘Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 καταργήθηκε και οι περ. δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ, Γ, ια’, ιβ, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’ της ίδιας παραγράφου αναριθμήθηκαν σε γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ, Γ, ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, ιε’ με το άρθρο 3§1 του π.δ. 134/1996 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.1.1996. Η περίπτωση που καταργήθηκε είχε ως εξής:

«γ) ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή),»


 Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
28§3 του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006
και καταλαμβάνουν διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Οι περιπτώσεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

α) Ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο, σύμφω­να με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975.

β) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων από 1.1.2004»

Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 32§4 του ν. 3229/2004 και ίσχυσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου νόμου από 10.2.2004. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

β) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών.»

(5)Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§2 του ν.3842/2010 και σχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 η σταδια­κή ένταξη στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διάταξη που αντικαθίσταται είχε ως εξής: «γ. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρε­λαίου».

(6)Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 που καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 19§3 του. ν. 3842/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου από 01.07.2010, είχε ως εξής:

«4. Στην πρώτη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της πιο πάνω παραγράφου 2: α) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου, β)- ο επιτηδευματίας που διαθέτει τα είδη του αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές, γ) ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, δ) ο λιανοπωλητής ψιλικών και συναφών ειδών, εφημερίδων, περιοδικών και τσιγάρων.

Όποιος από τους επιτηδευματίες των περιπτώσεων α', β' και γ' διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για τον κλάδο αυτό τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.

Στην περίπτωση αυτή οι αγορές και τα έξοδα του πρώτου κλάδου μπορεί να παρακολουθο­ύνται στα βιβλία του δεύτερου κλάδου, σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερο χώρο, αν τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, αν τα βιβλία αυτά είναι τρίτης κατηγορίας.

Για τον επιτηδευματία της περίπτωσης δ' εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου -3 του άρθρου αυτού.»

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2§1 του ν. 3052/2002 και ίσχυ­σε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικαταστά­θηκε είχε ως εξής: Στην πρώτη κατηγορία με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:

α) ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, β) ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λο­ιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, γ) ο πρατη­ριούχος υγρών καυσίμων, για την εμπορία βενζίνης.

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι 45μως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης με την επιφύλαξη~των-διατάξεων των παραγράφων 3 και 6 touάρθρου αυτού.

(7)     Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28§5
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και κατα-
λαμβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Το εδάφιο
που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,<sup>w</sup>για τους οποί­ους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυ­τού, καθώς και οι νέοι επιτηδευματίες, κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη.»


 Μετά τις λέξεις «νομικά πρόσωπα» υπήρχαν οι λέξεις «ή ένωση προσώπων» οι οποίες απαλείφθηκαν με το άρθρο 21 §1 του ν. 2166/1993 και δεν ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου από 24.8.1993.

(8)   Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 3§2 του π.δ. 134/1996 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ., από 1.1.1996.

(9)   Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 που καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 19§3 του ν. 3842/2010, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου από 01.07.2010, είχε ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 5 οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε πόλη ή χωριό με πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικές περιοχές, εν­τάσσονται κατά την έναρξη των εργασιών τους στην πρώτη κατηγορία βιβλίων και στη συνέχεια στην κατηγορία βιβλίων που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχε­ιριστικής τους περιόδου, εκτός από τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα των περιφερειών αυτών που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών (μικτή δραστηριότητα) ή την εκμετάλλευση καταστήματος ή άλλου χώ­ρου στον οποίο προσφέρεται φαγητό ή ποτό με σερβίρισμα, οι οποίοι εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης.

Επίσης, οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιφερειών, που πραγματοποι­ούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (60%) ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης.

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση παραδο­σιακού καφενείου στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, τηρούν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους».

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 η φράση «καταστήματος ή άλλου χώρου στον οποίο προσφέρεται φαγητό ή ποτό με σερβίρισμα» αντικατέστησε τη φράση «κέντρου διασκέδασης ή καταστήματος που υπόκειται σε αγορανομική κατάταξη» με το άρθρο 2§2 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε συμφωνάμε το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 8§1 του ν.2120/1993 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου από 4.3.1993.

(10) Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 19§7 του ν.3842/2010
και ισχύει με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου από 01.01.2011 είχε ως εξής:

 

Κατηγορίες βιβλίων

όρια ακαθάριστων εσόδων*<sup>1</sup>»<sup>1</sup>

Πρώτη

μέχρι και                  150.000 ευρώ

Δεύτερη

μέχρι και                1.500.000 ευρώ

Τρίτη

άνω των                1.500.000 ευρώ


Πρώτη

Δεύτερη

Τρίτη

(μέχρι και)

(μέχρι και)

(άνω των)

15.000.000.

180.000.000

180.000.000

18.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

300.000.000

300.000.000

75.000

900.000

900.000

100.000

1.000.000

1.000.000

150.000

1.500.000

1.500.000

Τα όρια ακαθαρίστων εσόδων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχουν τροποποιηθεί ως εξής:

 

Από 1.1.1992 (π.δ. 186/1992, άρ. 4§7), δρχ. Από 1.1.1996 (π.δ. 134/1996, άρ. 3§3), δρχ. Από 1.1.1998 (ν. 2579/1998, άρ. 15§1), δρχ. Από 1.1.2000 (ν. 2753/1999, άρ. 9§3), δρχ. Από 1.1.2002 (ν. 2948/2001, άρ. 17§1), € Από 1.1.2003 (ν. 3052/2002, άρ. 2§3), € Για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και μετά (ν. 3522/2006, άρ. 28§6), €

(11)   Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 4 προστέθηκαν με το άρθρο 28§6 του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

(12)   Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 28§7 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

(13)   Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 19§5 του ν.3842/2010 και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από 01.06.2010.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 21 §5 του ν. 2166/1993 και ισ­χύει σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου από 24.8.1993.

facebook logo
twitter logo
iphone app