// //]]> // //]]>
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 31. Απόρρητο βιβλίων και στοιχείων.

Χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, καμία άλλη, πλην του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των άλλων συναρμοδίων αρχών που εξο­μοιώνονται με αυτόν, δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαί­ου ή οργανισμός δικαιούται να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχεί­ων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από σχετική διάταξη Νόμου.

(1) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2§6 του ν. 2556/1997 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 24.12.1997. Το εδάφιο που αντικαταστά­θηκε είχε ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να λαμβάνουν γνώ­ση του σχετικού περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, οι Δημόσιες Αρχές μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για διεκδίκηση πόρων ή άλλων εννό­μων δικαιωμάτων τους.»

 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομι­κών, να λαμβάνουν γνώση του σχετικού περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν, οι Δημόσιες Αρχές μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το Ίδ­ρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) για διεκδίκηση πόρων, ασφαλισ­τικών εισφορών ή άλλων εννόμων δικαιωμάτων τους/<sup>,;</sup> Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στις αρχές αυτές να αφαιρούν ή να κατάσχο­υν τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία.

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app