// //]]> // //]]>
Σάββατο 28 Μαΐου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

ΠΟΛ  Αρχείο   

Ημερομηνία: 11 Ιουν 2013 - 14:59
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων
Ημερομηνία: 11 Ιουν 2013 - 10:28
Θέμα: Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Ημερομηνία: 10 Ιουν 2013 - 14:58
Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.
Ημερομηνία: 06 Ιουν 2013 - 14:18
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013
Ημερομηνία: 05 Ιουν 2013 - 14:00
Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
Ημερομηνία: 05 Ιουν 2013 - 13:12
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Ημερομηνία: 03 Ιουν 2013 - 18:34
Θέμα: Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS.
Ημερομηνία: 03 Ιουν 2013 - 18:31
Θέμα: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107A΄) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
Ημερομηνία: 31 Μαι 2013 - 18:13
Θέμα: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.
Ημερομηνία: 31 Μαι 2013 - 10:38
Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app