// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή καλύψεως κεφαλαίου μετόχων

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
2 Ποσοστά Μετόχων   Μετρητά Εισφορές Μερισμάτων Συνολική Καταβολή ανά Μέτοχο
1 Ποσό Αύξησης 200.000,00 10.000,00 190.000,00 200.000,00
2.α Μέτοχος Α΄ Παπαδόπουλος 10,00% 1000 19.000,00 20.000,00
2.β Μέτοχος Β΄Νικολάου 90,00% 9.000,00 171.000,00 180.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 10.000,00 190.000,00 200.000,00

 

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΡΑΦΕΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
  33 Χρεώστες Διάφοροι    
  33.03 Μέτοχοι Λογ/σμός Καλύψεως Κεφαλ.    
  33.03.001 Παπαδόπουλος 20.000,00  
  33.03.002 Νικολάου 180.000,00  
  40. Μετοχικό Κεφάλαιο    
  40.02.ΧΧΧ Οφειλ.Μετοχ.Κεφάλ.κοινών Μετόχων   200.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου    
 
  33 Χρεώστες Διάφοροι ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
  33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο    
  33.04.001 Παπαδόπουλος 20.000,00  
  33.04.002 Νικολάου 180.000,00  
  33 Χρεώστες Διάφοροι    
  33.03 Μέτοχοι Λογ/σμός Καλύψεως Κεφαλ.    
  33.03.001 Παπαδόπουλος   20.000,00
  33.03.002 Νικολάου   180.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου    
 
  38 Χρηματικά Διαθέσιμα ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
  38.03.ΧΧΧ Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 200.000,00  
  33 Χρεώστες Διάφοροι    
  33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο    
  33.04.001 Παπαδόπουλος   20.000,00
  33.04.002 Νικολάου   180.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Καταβολή Μετρητών για αύξηση    
 
  40. Μετοχικό Κεφάλαιο ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
  40.02.ΧΧΧ Οφειλ.Μετοχ.Κεφάλ.κοινών Μετόχων 200.000,00  
  40. Μετοχικό Κεφάλαιο    
  40.00.ΧΧΧ Καταβλημένο μετοχ.κεφάλαιο κοινών μετοχ.   200.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Οριστικοποίηση αύξησης Κεφαλαίου    

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app