06. ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2012

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  2012
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός 
συντελεστής %
Φόρος
κλιμακίου
Σύνολο
εισοδήματος φόρος
5.000 € 0 0  5.000 € 0 €
7.000 € 10 700 € 12.000 € 700 €
4.000 € 18 720 € 16.000 € 1.420 €
10.000 € 25 2.500 € 26.000 € 3.920 €
14.000 € 35 4.900 € 40.000 € 8.820 €
20.000 € 38 7.600 € 60.000 € 16.420 €
40.000 € 40 16.000 € 100.000 € 32.420 €
Άνω των 100.000 45