16. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 05-06

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
MH ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 05-06
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός 
συντελεστής %
Φόρος
κλιμάκιο
Σύνολο
εισοδήματος φόρος
9.500 € 0 0 € 9.500 € 0 €
3.500 € 15 525 € 13.000 € 525 €
10.000 € 30 3.000 € 23.000 € 3.525 €
Υπερβάλλον 40