Εγγραφή Ενδοκοινοτικής Πώλησης Εμπορευμάτων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
04.70.ΧΧΧ Ενδοκοινοτικέςπωλήσεις 1.000,00  
08.70.ΧΧΧ Ενδοκοινοτικέςπωλήσεις   1.000,00
30.01.ΧΧΧ Πελάτες εξωτερικού 1.000,00  
70.00.001 Ενδοκοινοτικές Πωλήσεις   1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 303 /01-07-2010 ΔΕΛΤΑ ΑΕ