30 - ΠΕΛΑΤΕΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 1 0 Πελάτες
30-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 0 Πελάτες
30-00-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 0 Πελάτες
30-00-00-0000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 Πελάτες
30-01 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 0 Πελάτες
30-01-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 0 Πελάτες
30-01-00-0000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 Πελάτες
30-02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2 0 Πελάτες
30-02-00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3 0 Πελάτες
30-02-00-0000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 4 1 Πελάτες
30-03 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 0 Πελάτες
30-03-00 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3 0 Πελάτες
30-03-00-0000 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4 1 Πελάτες
30-04 ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2 0 Πελάτες
30-04-00 ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 0 Πελάτες
30-04-00-0000 ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 1 Πελάτες
30-97 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 2 0 Πελάτες
30-97-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 3 1 Πελάτες