// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤ01ΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ)

1. Μεταβίβαση ΕΑΦΔΣΣ.

1.1. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και κατά την απόκτηση ή μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού που ανήκει στην κατηγορία των - Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Στην περίπτωση αυτή αντί της έκδοσης Δελτίου «Ζ» ή Δελτίου Ανάγνωσης Περιεχομένου Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναφαίνονται τα αθροιστικά-σωρευτικά ποσά-τζίρου και ΦΠΑ , εκδίδεται αντίστοιχα στη θέση αυτού Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ)-«Ζ» και ελέγχεται μεταξύ των άλλων η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ» και αναγραφόμενη τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ.

1.2. Το περιεχόμενο του Δελτίου αυτού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρ. 2.7 της ΑΥΟΟ 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους», όπως ισχύει.

2. Απόκτηση νέας ΕΑΦΔΣΣ

2.1. Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιμοποίητης ΕΑΦΔΣΣ, για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ)-«Ζ», δεν απαιτείται να έχουν προηγηθεί σημάνσεις εκδοθέντων στοιχείων (παραστατικών).

3. Παύση ΕΑΦΔΣΣ.

3.1. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ (λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), υποχρεωτικά συμπληρώνεται στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ)-«Ζ». Φωτοτυπία του δελτίου αυτού πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ κατά την δήλωση παύσης της ΕΑΦΔΣΣ.

facebook logo
twitter logo
iphone app