// //]]> // //]]>
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων και εσόδων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων σε 86.99

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
86.02.007 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.700,00  
86.02.009 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.500,00  
81.00.ΧΧΧ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   1.700,00
82.00.ΧΧΧ Έξοδα προηγούμενων χρήσεων   2.500,00
81.01.ΧΧΧ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.600,00  
82.01.ΧΧΧ Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.750,00  
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 3.500,00  
86.02.000 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   1.600,00
86.02.002 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   2.750,00
86.02.003 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων   3.500,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων και προηγούμενων χρήσεων σε 86.99    
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Ομάδα 8
Εγγραφή διάθεσης κερδών χρήσεως
Εγγραφή εύρεσης μικτού αποτελέσματος
Εγγραφή μεταφοράς 42.01 σε 88.03
Εγγραφή μεταφοράς 42.04 σε 88.06
Εγγραφή μεταφοράς 42.04 σε 88.06
Εγγραφή μεταφοράς αγορών και απογραφής έναρξης στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς απογραφής λήξης στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς καθαρού αποτελέσματος χρήσεως στον 86.99
Εγγραφή μεταφοράς κερδών χρήσεως στον 88.99
Εγγραφή μεταφοράς πωλήσεων στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς των εξόδων στα αποτελέσματα εκμετάλευσης
Εγγραφή υπολογισμού φόρου εισοδήματος
Εξοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Εξοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Εσοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων και εσόδων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων σε 86.99
Μεταφορά του 80.01 σε 86.00
Μεταφορά του 80.02 σε 86
Μεταφορά του 80.03 σε 86
Φύλλο Μερισμού
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app