// //]]> // //]]>
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Κωδικοποίηση π. δ/το Άρθρο 10

(4)Η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15§4
του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 1.4.1998. Η περίπ-
τωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«α) ο εκμεταλλευτής οίκου ευγηρίας, ξενοδοχείου, ξενώνα, επιπλωμένων διαμερισμάτων και οικιών, καθώς και ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, τηρεί βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη, την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης του και τον αριθμό του δωματίου. Επί πλέον ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ καταχωρεί τον αριθμό των ατόμων που συνοδεύουν κάθε πελάτη, καθώς και το είδος του κατασκηνωτικού και μεταφορικού μέσο­υ,»

(5)     Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 η υποπερίπτωση γα’ καταργήθηκε,
οι υποπεριπτώσεις γβ’ και γγ’ αναριθμήθηκαν σε γα’ και γβ’ αντίστοιχα και η υποπερίπτωση γβ’,
που αναριθμήθηκε σε γα’, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2§12 του ν. 3052/2002 και ισχύουν
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η υποπερίπτωση γα’ που καταργήθη-
κε και η υποπερίπτωση γβ’ που αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε γα’ είχαν ως εξής:

«γα) βιβλίο εισόδου και εξόδου ασθενών, στο οποίο καταχωρεί τη χρονολογία εισόδου του ασθενή, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού, καθώς και τη χρονολογία της εξόδου του,»

«γβ) βιβλίο ασθενών, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε ασθενή, στην οποία καταχωρεί, πλέον των δεδομένων του βιβλίου εισόδου και εξόδου ασθενών, την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του, το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών νοσηλείας, και τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης παρο­χής υπηρεσιών. Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας θέσης καταχωρεί τη χρονολογία αυτής και την κατηγορία της νέας θέσης,»

(6)     Η υποπερίπτωση γβ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 28§21 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου
από 22.12.2006. Η υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γβ)<sup>(α></sup> βιβλίο μεριδολογίου γιατρών φυσικών προσώπων, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε γιατρό, με αναγραφή της διεύθυνσης του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία καταχωρεί το ονοματε­πώνυμο και τη διεύθυνση του ασθενή που δέχεται την ειδική ιατρική περίθαλψη από το γιατρό, την χρονολογία παροχής της περίθαλψης και την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του ασθενή. Επί ειδικής ιατρικής περίθαλψης του ασθενή από περισσότερους γιατρούς, τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στις μερίδες όλων των γιατρών. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και από όλα τα νοσοκομεία, κλινικές και εξωτερικά ιατρεία αυτών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οπο­ία λειτουργούν και την τυχόν απαλλαγή τους από το φόρο εισοδήματος εφόσον παρέχεται σ’ αυτά περίθαλψη από γιατρούς, στους οποίους καταβάλλεται γι’ αυτήν αμοιβή μη έμμισθης υπη­ρεσίας,»

<sup>(α></sup>Στην υποπερίπτωση γβ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 η λέξη «διπλότυπο» πριν από τη φράση «βιβλίο μεριδολογίου γιατρών φυσικών προσώπων» είχε απαλειφθεί με το άρθρο 2§13 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, από 1.1.2003.

(7)     Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρου 28§22
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ιβ’ του άρθρου 39 του ίδιου νόμου από
1.3.2007. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«στ) ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων τηρεί, για κάθε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, βιβλίο εκ­παιδευομένων οδηγών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εκπαιδε­υομένου, το ποσό της αμοιβής που συμφωνείται, τη χρονολογία και την ώρα έναρξης και λήξης κάθε μαθήματος. Ανάλογη υποχρέωση έχει και για την παράσταση του κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών. Το βιβλίο τηρείται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εξέτασης,»

(8)     Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28§23
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ζ) Ο επιτηδευματίας που παρέχει υπηρεσίες, με εξαίρεση αυτές της παραγράφου 16 του άρθρου 12 έναντι συνδρομής, τηρεί βιβλίο συνδρομητών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώ­νυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του συνδρομητή, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνδρομής, καθώς και την αξία αυτής. Σε περίπτωση τήρησης άλλων πρόσθετων βιβλίων από τα οποία προκύπτουν τα προαναφερόμενα, παρέλκει η τήρηση του πρόσθετου βιβλίου αυτού.»

Προηγούμενα, η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2§14 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, από 1.1.2003. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ζ) ο εκμεταλλευτής εκκοκκιστηρίου βάμβακος τηρεί βιβλίο πρέσσας, στο οποίο καταχωρεί τον αύξοντα αριθμό κάθε δέματος εκκοκκιζομένου βάμβακος, το βάρος του και τα στοιχεία του δικαιούχου,»

(9)   Στην υποπερίπτωση ηβ’ της περίπτωσης η’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 η λέξη «διπλότυπο» πριν από τη φράση «βιβλίο αποθήκευσης» απαλείφθηκε με το άρθρο 2§13 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(10)   Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 134/1996 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.8.1996. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«θ) ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων τηρεί βιβλίο στάθμευσης, στο οποίο καταχωρεί, για κάθε αυτοκίνητο, τη χρονολογία και την ώρα της εισόδου και της εξόδου του, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του. Επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης καταχωρείται ο αριθμός κυκλοφορίας, η χρονολογία έναρξης και λήξης της μίσθωσης και το ποσό που συμφω­νείται,»

(11)Η περίπτωση ι’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28§24
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ι) Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτο-συκλεττών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκι­νούμενων μηχανημάτων, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, ως και ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλά­των, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, τηρεί βιβλίο εισερχομένων στο οπο­ίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επω­νυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφό­σον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος/<sup>0</sup>^ Κατ’ εξαίρεση, ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων δεν αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου.

Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων των επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης γίνεται όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδη­γός του, ή αρχίσει η εργασία επισκευής.

Στην περίπτωση επισκευής για την οποία δε λαμβάνεται αμοιβή αναγράφεται, σε ειδική στήλη του Βιβλίου αυτού, η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης.»

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2§15 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ι) Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτο­συκλεττών και μοτοποδηλάτων για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, ως και ο επιτηδευ­ματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών,. μοτο­ποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, τηρεί βιβλίο εισερχομένων στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.»

Προηγούμενα, η περίπτωση Γ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του π.δ. 134/1996 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.8.1996. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ι) ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μο­τοσυκλεττών για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, ως και ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, τηρεί βιβλίο εισερχομένων στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος. Κατ’ εξαίρεση, ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων δεν αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου.

Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων των επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης γίνεται όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδη­γός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής.

Στην περίπτωση επισκευής για την οποία δε λαμβάνεται αμοιβή αναγράφεται, σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού, η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης,»

(12)Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2§16
του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η περίπ-
τωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ια) η ασφαλιστική επιχείρηση τηρεί βιβλία ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ακύρωσης ασφαλισ­τηρίων συμβολαίων, ασφαλιστικών κινδύνων (ζημιών) και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων,»

(13)   Η περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 προστέθηκε με το άρθρο 43§6 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ του άρθρου 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

(14)   Η περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2§17 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η περίπ­τωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ιδ. Ο φυσιοθεραπευτής για τους πελάτες που τον επισκέπτονται στην επαγγελματική του εγκατάσταση τηρεί βιβλίο πελατών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που του παρέχει, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη, το συμφωνούμενο ποσό, τη χρονολο­γία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.

Ειδικά ο φυσιοθεραπευτής που έχει συμβληθεί με το Δημόσιο και με λοιπά ασφαλιστικά ταμε­ία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ασφαλισμένους των ταμείων αυτών, μπορεί να μην καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη αυτού στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών.»

Η περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε προστεθεί με το άρθρο 43§6 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

(15)Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 28§25 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από
22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Ειδικά ο φυσιοθεραπευτής, καθώς και τα πρόσωπα της περίπτωσης ια’ που έχουν συμβλη­θεί με το Δημόσιο και με λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ασφαλισμένους των ταμείων αυτών, μπορεί να μην καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη αυτού στο βιβλίο επίσκεψης πελατών.»

(16)Η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28§26
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ιε) Ο κατασκευαστής προκατασκευασμένων οικιών ή άλλων προκατασκευασμένων κτισμά­των τηρεί βιβλίο παραγγελιών στο οποίο για κάθε παραγγελία καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του πελάτη, το παραγγελόμενο είδος, την αξία που συμφωνείται και τον αριθμό του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση.»

Προηγούμενα, η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του π.δ. 134/1996 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.8.1996. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ιε. Ο κατασκευαστής προκατασκευασμένων οικιών τηρεί βιβλίο παραγγελιών, στο οποίο για κάθε παραγγελία καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του πελάτη, το παραγγελόμενο είδος, την αξία που συμφωνείται και τον αριθμό του τιμολογίου ή της απόδει­ξης πώλησης, κατά περίπτωση.»

Η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε προστεθεί με το άρθρο 43§6 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

(17)Η περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
π.δ. 134/1996 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.8.1996. Η περίπτωση
που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ιστ. Ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης σκαφών θαλάσσης τηρεί βιβλίο στάθμευσης, στο οποίο καταχωρεί για κάθε σκάφος θαλάσσης την ημερομηνία εισόδου και εξόδου του, καθώς και τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους, και όταν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός το όνομα του σκά­φους. Επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης καταχωρείται ο αριθμός νηολόγησης του σκάφους η χρονολογία έναρξης και λήξης της μίσθωσης και το ποσό που συμφωνείται.»

Η περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 είχε προστεθεί με το άρθρο 43§6 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

(18)   Η περίπτωση ιζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 προστέθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 134/1996 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.8.1996.

(19)   Οι περιπτώσεις ιη’ και ιθ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 προστέθηκαν με το άρθρο 2§18 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

facebook logo
twitter logo
iphone app