// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή ομολογιακών δανείων σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.95.ΧΧΧ Λοιποί χρεώστες διάφοροι -ομολογιούχοι 402.000,00  
16.16.ΧΧΧ Διαφορές έκδοσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 48.000,00  
45.01.ΧΧΧ Ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές   450.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Αντιλογισμός λόγω μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.03.ΧΧΧ Καταθέσεις όψεως 402.000,00  
33.95.ΧΧΧ Λοιποί χρεώστες διάφοροι -ομολογιούχοι   402.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Σύναψη ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
45.01.ΧΧΧ Ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές 48.000,00  
16.16.ΧΧΧ Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών   48.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Αντιλογισμός λόγω μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
45.01.ΧΧΧ Ομολογιακά Δάνεια σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές 402.000,00  
33.03.ΧΧΧ Μέτοχοι -λογ/μος καλύψεως κεφαλαίου   402.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε 40200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10€    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.03.ΧΧΧ Μέτοχοι -λογ/μος καλύψεως κεφαλαίου 402.000,00  
40.00.ΧΧΧ Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο   402.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε 40200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10€    
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Ομάδα 4
Εγγραφή Αναπροσαρμογής Ακινήτων Ν.2065/1992
Εγγραφή ελάττωσης κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας λόγου εξόδου εταίρου απο την εταιρεία
Εγγραφή ελλάττωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω ζημιών
Εγγραφή ελλάττωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εγγραφή επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
Εγγραφή λόγω αναπροσαρμογής αξίας μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ.
Εγγραφή μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εγγραφή μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου για Κάλυψη Ζημιών με Παράλληλη Αύξηση Αυτού
Εγγραφή μείωσης του αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης μετοχών
Εγγραφή ομολογειακών δανείων
Εγγραφή ομολογιακών δανείων σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές
Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Εγγραφή προβλέψεων λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Και Φορολογηθέντων Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικών
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app