// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή ομολογειακών δανείων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.95.000 Λοιποί χρεώστες διάφοροι -ομολογιούχοι 402.000,00  
16.16.ΧΧΧ Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογίων 48.000,00  
45.00.ΧΧΧ Ομολογιακό Δάνειο   450.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.0000 Ταμείο 450.000,00  
33.95.00 Λοιποί χρεώστες διάφοροι -ομολογιούχοι   450.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
65.00.ΧΧΧ Τοκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων 22.500,00  
53.05.ΧΧΧ Τοκομερίδια πληρωτέα   20.250,00
54.09.003 Φορος τόκων   2.250,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
53.05.ΧΧΧ Τοκομερίδια πληρωτέα 20.250,00  
38.00.0000 Ταμείο   20.250,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
45.00.ΧΧΧ Ομολογιακό Δάνειο 45.000,00  
53.04.ΧΧΧ Ομολογίες πληρωτέες   45.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Λόγω λήξης ομολογίας στην επόμενη χρήση    

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Ομάδα 4
Εγγραφή Αναπροσαρμογής Ακινήτων Ν.2065/1992
Εγγραφή ελάττωσης κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας λόγου εξόδου εταίρου απο την εταιρεία
Εγγραφή ελλάττωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω ζημιών
Εγγραφή ελλάττωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εγγραφή επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
Εγγραφή λόγω αναπροσαρμογής αξίας μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ.
Εγγραφή μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εγγραφή μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου για Κάλυψη Ζημιών με Παράλληλη Αύξηση Αυτού
Εγγραφή μείωσης του αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης μετοχών
Εγγραφή ομολογειακών δανείων
Εγγραφή ομολογιακών δανείων σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές
Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Εγγραφή προβλέψεων λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Και Φορολογηθέντων Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικών
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app