// //]]> // //]]>
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή μεταφοράς πωλήσεων στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70 Πωλήσεις εμπορευμάτων 3.200.000,00  
71 Πωλήσεις προιόντων ετοίμων και ημιτελών 450.000,00  
72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 0,00  
73 Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00  
74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 0,00  
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 5.000,00  
76 Έσοδα κεφαλαίων 40.000,00  
78 Ιδιοπαραγωγή παγίων-Τελκμαρτά έσοδα αυτοπαράδοσεις ή καταστροφές αποθεμάτων 0,00  
80.00.000 Λογ/σμός Γενικής Εκμ/σης   3.695.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μεταφορά της Ομάδας 7 σε 80.00 λογ/σμό Γεν/κής Εκμ/σης    
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Ομάδα 8
Εγγραφή διάθεσης κερδών χρήσεως
Εγγραφή εύρεσης μικτού αποτελέσματος
Εγγραφή μεταφοράς 42.01 σε 88.03
Εγγραφή μεταφοράς 42.04 σε 88.06
Εγγραφή μεταφοράς 42.04 σε 88.06
Εγγραφή μεταφοράς αγορών και απογραφής έναρξης στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς απογραφής λήξης στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς καθαρού αποτελέσματος χρήσεως στον 86.99
Εγγραφή μεταφοράς κερδών χρήσεως στον 88.99
Εγγραφή μεταφοράς πωλήσεων στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς των εξόδων στα αποτελέσματα εκμετάλευσης
Εγγραφή υπολογισμού φόρου εισοδήματος
Εξοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Εξοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Εσοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων και εσόδων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων σε 86.99
Μεταφορά του 80.01 σε 86.00
Μεταφορά του 80.02 σε 86
Μεταφορά του 80.03 σε 86
Φύλλο Μερισμού
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app