// //]]> // //]]>
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή διάθεσης κερδών χρήσεως

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
88.99 Κέρδη προς διάθεση 144012,50  
41.02 Τακτικό αποθεματικό   7200,63
33.13 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος   0,00
54.08 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης 0,00  
33.13 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 105070,00  
54.08 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης   105070,00
54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών   10000,00
53.01 Μερίσματα πληρωτέα   90000,00
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον   36811,88
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εγγραφή μεταφοράς κερδών χρήσεως στον 88.99    
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Ομάδα 8
Εγγραφή διάθεσης κερδών χρήσεως
Εγγραφή εύρεσης μικτού αποτελέσματος
Εγγραφή μεταφοράς 42.01 σε 88.03
Εγγραφή μεταφοράς 42.04 σε 88.06
Εγγραφή μεταφοράς 42.04 σε 88.06
Εγγραφή μεταφοράς αγορών και απογραφής έναρξης στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς απογραφής λήξης στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς καθαρού αποτελέσματος χρήσεως στον 86.99
Εγγραφή μεταφοράς κερδών χρήσεως στον 88.99
Εγγραφή μεταφοράς πωλήσεων στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Εγγραφή μεταφοράς των εξόδων στα αποτελέσματα εκμετάλευσης
Εγγραφή υπολογισμού φόρου εισοδήματος
Εξοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Εξοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Εσοδα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος
Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων και εσόδων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων σε 86.99
Μεταφορά του 80.01 σε 86.00
Μεταφορά του 80.02 σε 86
Μεταφορά του 80.03 σε 86
Φύλλο Μερισμού
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app