// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Αναπροσαρμογής Ακινήτων Ν.2065/1992

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
10.00.ΧΧΧ Αναπροσαρμογή Οικοπέδου Ν.2065/1992 132.587,11  
41.07.ΧΧΧ Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας   συμμετοχών και Χρεογράφων   132.587,11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Λογιστική Εγραφή Αναπρ/γής Οικοπέδου βάση του Ν.2065/1992 για τα ακίνητα έως την 31-12-2008    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
11.00.ΧΧΧ Αναπροσαρμογή Οικοπέδου Ν.2065/1992 256.876,56  
41.07.ΧΧΧ Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και Χρεογράφων   256.876,56
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Λογιστική Εγραφή Αναπρ/γής Κτιρίου βάση του Ν.2065/1992 για τα ακίνητα έως την 31-12-2008    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
11.99.ΧΧΧ Αναπροσαρμογή Οικοπέδου Ν.2065/1992   243.687,64
41.07.ΧΧΧ Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και Χρεογράφων 243.687,64  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Λογιστική Εγραφή Αναπρ/γής Αποσβέσεων Κτιρίου βάση του Ν.2065/1992 για τα ακίνητα έως την 31-12-2008    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
63.98.ΧΧΧ Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων Ν.2065/1992 3.510,97  
54.09.ΧΧΧ Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας  Ακινήτων Ν.2065/1992 οφειλόμενος   3.510,97
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Λογιστική Εγραφή Αναπρ/γής Αποσβέσεων Κτιρίου βάση του Ν.2065/1992 για τα ακίνητα έως την 31-12-2008    
 
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
41.07.ΧXX Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας                    συμμετοχών και Χρεογράφων 145.776,03  
40.00.ΧΧΧ Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Επιχ/σεων   145.776,03
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Λογιστική Εγραφή Αναπρ/γής Αύξησης Μ.Κ. Ν.2065/92    

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Ομάδα 4
Εγγραφή Αναπροσαρμογής Ακινήτων Ν.2065/1992
Εγγραφή ελάττωσης κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας λόγου εξόδου εταίρου απο την εταιρεία
Εγγραφή ελλάττωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω ζημιών
Εγγραφή ελλάττωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εγγραφή επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
Εγγραφή λόγω αναπροσαρμογής αξίας μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ.
Εγγραφή μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εγγραφή μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου για Κάλυψη Ζημιών με Παράλληλη Αύξηση Αυτού
Εγγραφή μείωσης του αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης μετοχών
Εγγραφή ομολογειακών δανείων
Εγγραφή ομολογιακών δανείων σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές
Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Εγγραφή προβλέψεων λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Και Φορολογηθέντων Κατά Ειδικό Τρόπο Αποθεματικών
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app