// //]]> // //]]>
Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 08. Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής-κοστολογίου/σ

1.  Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό χονδρικώς ή κατά κύριο λόγο χονδρικώς, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του από χονδρικές πωλήσεις υπερέβησαν το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000/® ευρώ τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.

2.  Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό λιανικώς ή κατά κύριο λόγο λιανικώς, αν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του υπερέβησαν το ποσό των δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων χιλιάδων (2.700.000/® ευρώ, τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, της εξαγωγής προσδιοριζό­μενης με την απογραφή. Αν όμως τα έσοδα αυτά υπερέβησαν το ποσό των τριών εκατομμυρί­ων (3.000.000/® ευρώ, τηρεί βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.

3.  Με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων και σύμφωνα με όσα ορίζονται από αυτές, βιβλίο αποθήκης τηρεί και ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρί­των ή για δικό του λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων.

Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον, κατ' είδος και ποσότητα.

4.  Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά μετά από προηγούμενη επεξεργασία, εφόσον κατά την
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπερέβει
το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000/® ευρώ τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοη-
θητικών υλών, υλικών συσκευασίας^, ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων, στο οποίο κατα-
χωρούνται, για κάθε αγαθό, οι αγορές και πωλήσεις κατ' είδος, ποσότητα και αξία και η εντός
και εκτός της επιχείρησης ποσοτική διακίνηση-κατ' είδος και ποσότητα.

Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν για την επεξεργασία, καθώς και το κόστος των έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόν­των που παράχθηκαν, αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης τουλάχιστον μία φορά το έτος, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, και για τους τηρούντες αναλυτική λογιστική (ομάδα 9) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, ΦΕΚ 283 Α') στο χρόνο προσδιορισμού των βραχύχρο­νων αποτελεσμάτων/^

Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας^, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους των προϊόντων, με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, μπορεί να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης συνολικά μόνο κατ' αξία σε αντίστοιχο λογαριασμό.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, παρακολουθούνται συνολικά κατ' αξία, μέχρι ε­ξάντλησης του ανωτέρω ποσοστού, οι βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας^ που έχουν, κατά σειρά, την μικρότερη κατ' είδος συμμετοχή στο κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Για τους τηρούντες αναλυτική λογιστική (ομάδα 9) η εξαγωγή και η κατανομή της αξίας του κόστους των βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας του προηγούμενου εδαφίου προσδιορί­ζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια στο χρόνο προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων, με προσαρμογή στην πραγματικότητα στο τέλος της χρήσης με την απογραφή.<sup>(ε></sup>

5.  Βιβλίο αποθήκης, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την προηγούμενη παράγραφο 4, τηρεί επίσης ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων ή για δικό του λογα­ριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του υπερέβει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000)'® ευρώ. Οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά κατ' είδος και ποσότητα.

6.  Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαρια­σμό κατοίκου άλλης χώρας τηρεί βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με όσα ορίζονται αντίστοιχα στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τα ακαθάριστα του έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειρισ­τική περίοδο από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα παραστατικά αποστολής ή εξαγωγής, υπερέβησαν το ογδόντα στα εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του και τα ετήσια αυτά έσοδα υπερέβησαν το ποσό των τριών εκατομμυρίων εφτακο­σίων χιλιάδων (3.700.000/® ευρώ.

7.      Προκειμένου για επιτηδευματία, που έχει παράλληλα με τον κλάδο εμπορίου και ξεχω­ριστό κλάδο επεξεργασίας, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο, με εξαίρεση τους υπόχρεους στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980, οι οποίοι εάν υποχρεούνται στην τήρηση<sup>-</sup>βιβλίου αποθήκης για τον ένα κλάδο τηρούν βιβλίο αποθήκης και για τον άλλο κλάδο.

8.  Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται από τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου αυτού, προ­κειμένου για επιτηδευματία του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα για πρώτη φορά από την έναρξη των εργασιών του υπερέβησαν το εκάστοτε ισχύον όριο για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης,, η υποχρέωση αυτή αρχίζει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη φορά τα ακαθάριστα έσοδα του υπερέβησαν το εκάστοτε ισχύον όριο.

9.  Στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου αυτού, αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτω­ση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής.

Ο επιτηδευματίας που υποχρεούται στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) κατά την τήρηση του βιβλίου αποθήκης εφαρμόζει παράλληλα και τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ.1123/ 1980.<sup>ra</sup>

Η καταχώρηση της εισαγωγής ή εξαγωγής των αγαθών μπορεί, αντί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο αποθήκης, να γίνεται σε κατάσταση ημερήσιας κίνησης αποθήκης, τα δεδομένα της ο­ποίας μεταφέρονται συγκεντρωτικά τη μεθεπομένη ημέρα, είτε απευθείας στο βιβλίο αποθήκης είτε σε κατάσταση μηνιαίας κίνησης αποθήκης και από αυτή συγκεντρωτικά στο βιβλίο αποθή­κης το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

10.Δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης:

α) ο κατασκευαστής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατ' ειδικό τρόπο, β) ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου,

γ) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, δ) ο πωλητής πετρελαιοειδών ως αντιπρόσωπος εταιρείας διανομής των ειδών αυτών, ε) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγραερίου αυτοκινήτων, στ) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, ζ) ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, εφόσον διαθέτει τα αγαθά του λιανικώς ή κυρίως λιανικώς,

η) ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα ή κάμπιγκ, θ) ο πωλητής οπωρολαχανικών,

ι) ο πωλητής νωπών αγροτικών προϊόντων εκτός της χώρας κατά ποσοστό τουλάχιστον ογ­δόντα στα εκατό (80%) των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων του, και ια) ο παραγωγός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, ιβ) Πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών^

Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλλη­λα και άλλο κλάδο, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης ο κλάδος αυτός κρίνεται αυτοτελώς.

11.    Στο υποκατάστημα, από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, τηρείται βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου αυτού.

Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, τηρείται βιβλίο αποθήκης κατ’ είδος και ποσότητα, με δυνατότητα τήρησης του και κατ’ αξία.

Στο βιβλίο αποθήκης της έδρας παρακολουθείται η κίνηση του υποκαταστήματος κατ’ είδος, ποσότητα και αξία.

Σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος και κατ’ αξία, στο βιβλίο αποθήκης της έδρας μεταφέρεται η κατά μερίδα συνολική μηνιαία κίνηση κατά ποσότητα και αξία, με βάση κατάσταση που αποστέλλεται από το υποκατάστημα εντός του επόμενου μήνα.

Όταν το υποκατάστημα βρίσκεται στον ίδιο νομό με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή, η κίνηση του μπορεί να παρακολουθείται σε ιδιαίτερες στήλες των μερίδων του βιβλίου αποθήκης της έδρας ή σε ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης που τηρείται στην έδρα.

Όταν στην έδρα δεν ενεργείται αποθήκευση ή δΓακίνηση αγαθών, βιβλίο αποθήκης μπορεί να τηρείται μόνο στο υποκατάστημα κατ’ είδος, ποσότητα και αξία.

12/<sup>9</sup><sup>J</sup>Ο επιτηδευματίας ο υπόχρεος στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμε­να στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού, τηρεί για τα ίδια προϊόντα θεωρημένο εξωλο-γιστικό βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου, με ιδιαίτερη μερίδα κατ’ είδος στην οποία:

Α) Συγκεντρώνονται τα. βραδύτερο εντός της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού: α) Οι εντός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε ποσότητες πρώτων υλών, που αναλώθηκαν για την παραγωγή έτοιμου προϊόντος, καθώς και οι βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας, όταν γι’ αυτά τηρείται βιβλίο αποθήκης, σε μερίδες κατ’ είδος και β) Οι ποσότητες έτοιμου προϊόντος που παρήχθησαν μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Β) Αναγράφονται πριν από την έναρξη της παραγωγής, οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊ­όντος. Σε περίπτωση μεταβολής των τεχνικών προδιαγραφών, αυτή αναγράφεται πριν την έ­ναρξη της παραγωγής, με βάση την μεταβολή αυτή. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν, πλην των άλλων τεχνικών δεδομένων, την για κάθε μονάδα παραγόμενου έτοιμου προϊόντος απαιτούμενη ποσότητα πρώτων υλών, καθώς και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας, όταν γι’ αυτά τηρείται βιβλίο αποθήκης, σε μερίδες κατ’ είδος, καθώς και την προϋπολογιζόμενη φύρα παραγωγής.

Γ) Προσδιορίζεται για το έτοιμο προϊόν, το βραδύτερο εντός της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού, το εργοστασιακό κόστος (κόστος παραγωγής).

Το εργοστασιακό κόστος καθορίζεται από τον επιτηδευματία, βάσει κανόνων που ακολουθο­ύνται πάγια, οι οποίοι αναγράφονται μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού και για τους τηρούντες αναλυτική λογιστική στο χρόνο προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων/^

Το υποκατάστημα στο οποίο τηρούνται βιβλία, από τα οποία εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, τηρεί ίδιο βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πα­ράγραφο αυτή.

Όταν τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά οι λογαριασμοί της ομάδαςθ, σύμφωνα με τα ο­ριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 1123/ 1980, η παραπάνω υποχρέωση εξαντλείται στην τήρηση μόνο θεωρημένου βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών-, στο οποίο αναγράφονται τα δεδομένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση Β’ της παραγράφου αυτής και στην αναγραφή των κανόνων καταμερισμού του εργοστασιακού κόστους.<sup>w</sup>»

<sup>(α></sup>Ο τίτλος του άρθρου 8 διαφοροποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43§2 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Ο προηγούμε­νος τίτλος ήταν «Βιβλίο αποθήκης.».

‘<sup>β></sup> Τα όρια ακαθαρίστων εσόδων των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 του άρθρου 8 έχουν τροποποιηθεί ως εξής:

 

Από 1.1.1992

Από 1.7.1995

Από 1.1.1998

Από 1.1.2000

Από 1.1.2002

 

Αντικείμενο

(π.δ. 186/1992)

(π.δ. 134/1996)

(ν. 2579/1998)

(ν. 2753/1999)

(ν. 2948/2001)

 

εργασιών

(άρ. 8§1,2.4.5.6)

(άρ. 6§1,2,3)

(άρ. 15§2)

(άρ.9§5)

(άρ. 17§1)

 

 

δρχ.

δρχ.

δρχ.

δρχ.

ευρώ

 

Εμπορία (χονδρική)

350.000.000

370.000.000

500.000.000

650.000.000

2.000.000

Εμπορία (λιανική)

 

 

 

 

 

- Εισαγωγή

500.000.000

550.000.000

700.000.000

900.000.000

2.700.000

- Εξαγωγή

600.000.000

650.000.000

800.000.000

1.000.000.000

3.000.000

Επεξεργασία

350.000.000

370.000.000

500.000.000

650.000.000

2.000.000

Εξαγωγείς

600.000.000

650.000.000

900.000.000

1.200.000.000

3.700.000

 

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 η φράση «είδη συσκευασίας» αντικαταστάθηκε με τη φράση «υλικά συσκευασίας» με το άρθρο 43§3 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το ο 66 του ίδιου νόμου, από 11.5.1994.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§6 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 1.1.2000. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας^ που διατέθηκαν για τηνεπεξεργασία, καθώς και το κόστος των έτοιμων προϊόντων και υποπρο­ϊόντων που παράχθηκαν, αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης τουλάχιστον μία φορά το έτος κατά τη σύνταξη του ισολογισμού.»

<sup>w</sup>Η φράση «είδη συσκευασίας» αντικαταστάθηκε με τη φράση «υλικά συσκευασίας» με το άρθρο 43§3 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994.

<sup>(ε></sup>Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 προστέθηκε με το άρθρο 9§7 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 1.1.2000.

<sup>(στ></sup>Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§8 του ν. 2753/1999 σύμ­φωνα με το άρθρου 26 του ίδιου νόμου από 1.1.2000. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«7. Προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλληλα με τον κλάδο εμπορίου και ξεχωρισ­τό κλάδο επεξεργασίας, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο.»

<sup>Ιζ></sup>Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 8 προστέθηκε με το άρθρο 9§9 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

<sup>(η></sup>Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 προστέθηκε με το άρθρο 6§4 του π.δ. 134/1996 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει μετά την 30.6.1995.

‘<sup>β></sup> Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 προστέθηκε με το άρθρο 43§4 του ν. 2214/1994 και ίσ­χυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

<sup>0></sup>Το δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 12 του άρθρου 8 αντι­καταστάθηκαν με το άρθρο 9§10 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 1.1.2000. Τα εδάφια που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

«Το εργοστασιακό κόστος καθορίζεται από τον επιτηδευματία, βάσει κανόνων που ακολου­θούνται πάγια.»

«Όταν τηρούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, orλογαριασμοί της ομάδας 9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α’), η παραπάνω υποχρέωση εξαντλεί­ται στην τήρηση μόνο θεωρημένου βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο αναγράφονται τα δεδομένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στηνττερίπτωση Β της παραγράφου αυτής.»

(2)Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§10 του ν.3842/2010 και ισχύει με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από τις 23.04.10, είχε ως εξής: «Ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του υπερέ­βησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά πο­σοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκε­υασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται, για κάθε αγαθό, οι αγορές και πωλήσεις κατ’ είδος, ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρη­σης ποσοτική διακίνηση κατ’ είδος και ποσότητα. Όταν ο επιτηδευματίας ενεργεί επεξεργασία

για λογαριασμό τρίτων, στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται μόνο οι πρώτες ύλες, οι βοη­θητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα.

Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν για την επεξεργασία, καθώς και το κόστος των έτοιμων προϊόντων και υποπρο­ϊόντων που παράχθηκαν, αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης στο τέλος της διαχειριστικής περι­όδου και μέχρι την προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού.

Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κόστους των προϊόντων με βάση τα στοιχεία της προηγο­ύμενης χρήσης μπορεί να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης συνολικά μόνο κατ' αξία σε αντίστοιχο λογαριασμό. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού παρακολουθούνται συνολι­κά κατ' αξία, μέχρι εξάντλησης του ανωτέρω ποσοστού, οι βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκε­υασίας που έχουν κατά σειρά τη μικρότερη κατ' είδος συμμετοχή στο κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Ο παραπάνω επιτηδευματίας ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης εκδίδει δελτίο εσωτερικής διακίνησης για την εντός της ημέρας εξαγωγή από την αποθήκη προς την παραγω­γική διαδικασία πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας ιδίων ή τρίτων ή την επαναφορά τους στην αποθήκη, καθώς και για-τα εντός της ημέρας παραχθέντα έτοιμα προϊόν­τα που εισάγονται στην αποθήκη ετοίμων. Στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών που διακινούνται, καθώς και ο χώρος προέλευσης και προο­ρισμού των αγαθών».

(3)            Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 8 που αντικα-
θίστανται με το άρθρο 19§11 του ν.3842/2010 κατισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ίδιου νόμου από 01.06.2010, είχαν ως εξής: «Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου δεν
εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα και το οποίο βρίσκεται σε άλλο νομό ή νησί από την
έδρα ή σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτή τηρείται βιβλίο απο-
θήκης κατ' είδος και ποσότητα με δυνατότητα τήρησης του και κατ' αξία.

Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν ανάλογα και για τους αποθηκευτικο­ύς χώρους.

Αν το υποκατάστημα ή ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτή, δεν υπάρχει υποχρέ­ωση τήρησης βιβλίου αποθήκης στις εγκαταστάσεις αυτές».

(4)Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 8 που αντικαθίστανται με το
άρθρο 19§12 του ν.3842/2010 και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου
νόμου από 01.06.2010, είχαν ως εξής: «Όταν οι εγκαταστάσεις του επιτηδευματία..στεγάζονται
στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, μπορεί να τηρείται για κάθε αγαθό μία ενιαία μερίδα
για όλες τις εγκαταστάσεις στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε μία από αυτές.

Όταν επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία απαλλάσσονται από την έκδοση δελτίων αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρ­θρου 11 του Κώδικα αυτού, μπορεί να τηρείται για όλες τις απαλλασσόμενες εγκαταστάσεις από την έκδοση δελτίων αποστολής μία ενιαία μερίδα για κάθε αγαθό στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε μία από αυτές».

(5}Μ περίπτωση Α' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§13 του ν.3842/2010 και ισχύει με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου από τις διαχειριστικές περιό­δους που αρχίζουν από τις 23:04.2010, είχε ως εξής:

«Α) Στην έδρα ή στο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική μερίδα «Κεντρικής Αποθή­κης» για όλες τις εγκαταστάσεις, στην οποία καταχωρούνται για κάθε αγαθό: α) κατά ποσότητα και αξία οι αγορές και οι πωλήσεις, β) η ποσότητα των πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν για επεξεργασία και γ) η ποσότητα των έτοιμων προϊόν­των και υποπροϊόντων που παράχθηκαν.

Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν στην παραγωγή, καθώς και το κόστος των έτοιμων προϊόντων που παράχθη­καν τίθεται στο τέλος της χρήσης με την κοστολόγηση».

(6) Η περίπτωση Β' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§14 του ν.3842/2010 και ισχύει με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου από 01.06.2010, είχε ως εξής: «Στην έδρα και σε κάθε υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο βιβλίο αποθήκης σε ιδιαίτε­ρες μερίδες κατ' είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Όταν το υποκατάστημα ή ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκονται στον ίδιο νομό με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτή, όχι όμως σε άλλο νησί, η κίνηση αυτών κατ' είδος και πο­σότητα μπορεί να παρακολουθείται σε ιδιαίτερες μερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας».

(7)Η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 8 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§15 του ν.3842/2010 και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 23.04.2010, είχε ως εξής: «Εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής κάθε προϊόντος οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν πλην των άλλων τεχνικών δεδομένων τη για κάθε μονά­δα παραγόμενου έτοιμου προϊόντος απαιτούμενη ποσότητα πρώτων υλών, καθώς και βοηθητι­κών υλών και υλικών συσκευασίας, όταν γι' αυτά τηρείται βιβλίο αποθήκης, καθώς και την προ­ϋπολογιζόμενη φύρα παραγωγής. Για τα εξατομικευμένα αγαθά που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη αντί της αναγραφής τεχνικών προδιαγραφών καταχωρείται πριν από την έναρξη της παραγωγής στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή στο βιβλίο αποθήκης πλήρης περιγραφή των προϊόντων που παραγγέλλονται».

(8)Η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 που αντι­καθίσταται με το άρθρο 19§16 του ν.3842/2010 και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 23.04.2010, είχε ως εξής: «Συγκεντρώνονται το βραδύτερο εντός της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού οι εντός της -διαχειριστικής περιόδου που έληξε ποσότητες πρώτων υλών που αναλώθηκαν για την παρα­γωγή έτοιμου προϊόντος, καθώς και των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας, όταν γι' αυτά τηρείται βιβλίο αποθήκης, σε μερίδες κατ' είδος, καθώς και οι ποσότητες έτοιμου προϊ­όντος που παρήχθησαν μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο».

facebook logo
twitter logo
iphone app