// //]]> // //]]>
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 07. Βιβλία τρίτης κατηγορίας.

1.   Ό επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας, για την άσκηση του ε­παγγέλματος του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.

2.<sup>(1)</sup>Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α’ 283), μόνο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτο­βαθμίων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδί­ου τριτοβάθμιους λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθμί­ων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του επιτηδευματία.

Επίσης τηρεί και μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης/<sup>2;</sup>

Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδί­ων κατισχύουν των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων/<sup>3;</sup>

3.   Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολι­κών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό, έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντι­κειμένων.

4.<sup>(4)</sup>Το πρώτο, το δεύτερο και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.

5.   Οι ανώνυμες εταιρίες τηρούν βιβλίο πρακτικών γενικών συνελε­ύσεων των μετόχων, βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βΤβλίο μετόχων/^

Οι εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης τηρούν βιβλίο πρακτικών συ­νελεύσεων και βιβλίο πρακτικών διαχείρισης.

Β.<sup><6)</sup>Ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθε­σίας.

7.<sup>(6></sup>0 επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται:

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).

Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση:

α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση).

β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολο­γικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση).

γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίη­σης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων.

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.

(1)Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 134/1996 και ισ-
χύει σύμφωνα με το άρθρου 22 του ίδιου π.δ. για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν την
1.1.1997 και μετά. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«2. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γε­νικό Λογιστικό Σχέδιο, (π.δ.. 1123/1980, ΦΕΚ Α’ 283), μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το- περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται.

Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών, σε επίπεδο τριτοβάθμιων λογαριασμών, γί­νεται σύμφωνα με τιςανάγκεςτου.

Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίο­υ, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε κατηγορίες επιτηδευματιών, κατισχύ­ουν των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Η παράβαση των ειδικών αυτών διατάξεων συνιστά και παράβαση των διατάξεων του πα­ρόντος και επισύρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτό.»

(2)Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστέθηκαν με το άρθρο
2§6 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(3)Ία δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 28§11 του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006 και καταλαμβάνουν διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Τα εδάφια, που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

«Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδί­ου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε κατηγορίες επιτηδευματιών καθώς και οι διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων, κατισχύουν των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Η παράβαση των ειδικών αυτών διατάξεων συνιστά και παράβαση των διατάξεων του παρόντος και επισύρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβ­λέπονται από τον Κώδικα αυτό.»

(4) Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§9 του ν. 3842/2010 και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από 01.01.2011 είχε ως

εξής: «Η παράγραφος 4 του άρθρου 5, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγρά­φου 3 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας».

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 20§2 του ν. 3296/2004 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου από 1.1.2005. Η παράγραφος που αντικατασ­τάθηκε είχε ως εξής:

«4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 και η παράγραφος 3 του άρθρου 6 έχει ανάλογη εφαρμο­γή και επί των βιβλίων τρίτης κατηγορίας.»

Προηγούμενα, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2§7 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 έχει ανάλογη εφαρμογή και επί των βιβλίων τρίτης κατη­γορίας.»

(5)     Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§4 του
ν. 2275/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου νόμου από 29.12.1994. Το εδάφιο
που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Οι ανώνυμες εταιρείες τηρούν βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων και βιβ­λίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.»

(6)     Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12§1 του ν. 3301/
2004 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου από 23.12.2004. Οι παράγραφοι
που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

«6. Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εφαρμόζουν, είτε υ­ποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα με Κανονισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυ­τού, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Διευκρινίζεται ότι ως υποκείμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού λογιστικά βιβλία των επι­χειρήσεων θεωρούνται τόσο τα τηρούμενα για σκοπούς εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων λογιστικά βιβλία όσο και τα συμπληρωματικά φορολογικά βιβλία στα οποία καταχω­ρίζονται οι διαφορές μεταξύ των κανόνων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και των αντίστοιχων φορολογικών κανόνων. Επίσης διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν κυρώσεις για τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση των λογιστικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και των συμ­πληρωματικών φορολογικών βιβλίων, παραμένουν σε ισχύ.»

Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 7 είχαν προστεθεί με το άρθρο 14 του ν. 3229/2004 και ίσχυσαν σύμφωνα με-το άρθρο 33 του ίδιου νόμου από 10.2.2004.

 
facebook logo
twitter logo
iphone app