// //]]>
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επίκαιρα Θέματα

Εισοδήματα που έχουν απαλλαχθεί από τον φόρο εισοδήματος η έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο άλλα θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης
Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-Συγγραφέα

29 Μαρ 2016 - 09:31

Picture 0 for Εισοδήματα που έχουν απαλλαχθεί από τον φόρο εισοδήματος η έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο άλλα θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης
"Αυτό το γνωριζετε ;"  
Από τον Ορέστη Σειμένη
   

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ή ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ---ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ  για να επιβαρυνθούν με την εισφορά αλληλεγγύης : 
   
Α . ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 659-660  (Χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση)  
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2α΄  (εισοδήματα αλλοδαπών διπλωματών κλπ στην Ελλάδα)  
Το απαλλασσόμενο από τον φόρο εισοδήματος εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο , κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για την διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα  
 
 
 
 
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2β΄ (διατροφή)  
Η απαλλασσσόμενη από τον φόρο εισοδήματος διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη.  
 
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2γ΄ (συντάξεις αναπήρων πολέμου κλπ)  
Η σύνταξη (απαλλασσόμενη από τον φόρο εισοδήματος) που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της  υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους  
 
 
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2δ΄ (εξωιδρυματικό επίδομα σε αναπήρους)  
Το (απαλλασσόμενο της φορολογίας εισοδήματος ) εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.  
 
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2ε΄ (μισθοί και συντάξεις σε αναπήρους με αναπηρία 80% και άνω)  
Οι (απαλλασσόμενοι της φορολογίας εισοδήματος ) μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.  
 
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2η΄ (χρηματικά ποσά σε πολιτικούς πρόσφυγες  κλπ)   
Τα  (απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος ) χρηματικά ποσά που εισπράττουν αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, ή αυτοί που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και  όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείςπου υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
 
 
 
N.4172/2013 άρθρο 14 παρ. 2θ΄ (τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας)   
Το (απαλλασσόμενο της φορολογίας εισοδήματος ) επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α' Βοηθειών, κατά ποσοστό 65%.  
 
 
 
 
N.4172/2013 άρθρο 29 παρ. 6  (κέρδη φυσικών προσώπων ή πολύ μικρών επιχειρήσεων κλπ από διάθεση παραγόμενης ενέργειας)  
Τα απαλλασσσόμενα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων,όπως  ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τηνεταιρεία ΔΕΗ  ΑΕ ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kw  
 
 
N.4172/2013  άρθρο 37 παρ. 2 (τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων Ε.Δ.)  
Oι (απαλλασσσόμενοι από τον φόρο εισοδήματος ) τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.  
 
N.4172/2013  άρθρο 42 παρ.1 β΄ (μεταβίβαση μετοχών που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό λιγότερο του 0,5%)  
Μεταβιβαζόμενες μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, το κέρδος των οποίων απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος ,  εφ όσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό λιγότερο από το  0,5%,  
 
N.4172/2013  άρθρο 42 παρ.1 ε΄ (κέρδος από μεταβίβαση τίτλων που είχαν αποκτηθεί πρίν από την 1/1/2009)  
Τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πρίν από την1η Ιανουαρίου 2009 και απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.  
 
N.4172/2013  άρθρο 42 (κέρδος από αγοραπωλησία αμοιβαίων κεφαλαίων ημεδαπής προέλευσης)  
Κέρδη (τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος) που προκύπτους από αγοραπωλησία αμοιβαίων κεφαλαίων   
N.4172/2013  άρθρο 42 παρ.8 (Εισόδημα που απαλλάσσεται στην Ελλάδα από τον φόρο εισοδήματος με ΔΣΑΔΦ)  
Υπεραξία-κέρδος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτά στην Ελλάδα φορολογικός κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Δ.Σ.Α.Δ.Φ. και απαλλάσσεται στην Ελλάδα από τον φόρο εισοδήματος  (με βάση την Διμερή Σύμβαση)  
 
Ν.4172/2013  άρθρο 15 παρ.4 (Ασφάλιστρα ομαδικών απολύσεων)  
Το ασφάλισμα που καταβάλλεται (για τον εργαζόμενο) στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που φορολογήθηκε το 2015  αυτοτελώς-με ειδικό τρόπο,  σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στον ΠΙΝΑΚΑ 6 συμπληρώνονται και οι κωδικοί  433-434 για τους τυχόν παρακρατηθέντες ( αυτοτελώς καταβληθέντες ή κατ ειδικό τρόπο επιβληθέντες) φόρους  για τα εισοδήματα που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 659-660  αντίστοιχα  
 
Β . ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 619-620  (Με ηλεκτρονική πληροφόρηση)  
Στους κωδικούς 619-620 αναγράφονται τα ίδια παραπάνω εισοδήματα που αναφέρονται παραπάνω στους κωδικούς 659-660 και που αποκτήθηκαν το 2015 , και τα οποία απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο.   
 
Για τα εισοδήματα αυτά (που είναι προσυμπληρωμένα), έχει σταλεί ηλεκτρονική πληροφόρηση από αυτόν που τα έχει καταβάλλει.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στον ΠΙΝΑΚΑ 6 συμπληρώνονται και οι κωδικοί  613-614 για τους τυχόν παρακρατηθέντες ( αυτοτελώς καταβληθέντες ή κατ ειδικό τρόπο επιβληθέντες) φόρους  για τα εισοδήματα που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 619-620  αντίστοιχα  
 
Γ . ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 431-432 (κέρδη από συμμετοχή σε  Ο.Ε. ή Ε.Ε. κλπ που τηρούν απλογραφικά βιβλία)  
Ο φορολογούμενος-φυσικό πρόσωπο,  θα αναγράψει στους κωδικούς 431-432 τα συνολικά καθαρά κέρδη που του αναλογούν  από την συμμετοχή του στην ημεδαπή Ομόρρυθμη ή Ετερρόρυθμη εταιρεία, στην Κοινωνία Αστικού Δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ,ή σε Αστικές Εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ. Οι εταιρείες αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία και φορολογούνται στο επίπεδο του Νομικού Προσώπου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4172/2013  
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Tα κέρδη αυτά θα συμληρωθούν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος (που πλήρωσε η εταιρεία)  και που τους αναλογεί  
29/3/2016  

 

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app