// //]]>
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Ασφυκτικά τα 12 κριτήρια για το επίδομα των 360 ευρώ σε άνεργους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους
Δώδεκα αυστηρές προϋποθέσεις

17 Ιουλ 2018 - 09:06

Picture 0 for Ασφυκτικά τα 12 κριτήρια για το επίδομα των 360 ευρώ σε άνεργους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους

Δώδεκα "πλέγματα" ασφυκτικών κριτηρίων πρέπει να  "περάσει" ταυτόχρονα όποιος άνεργος μηχανικός, γιατρός ή δικηγόρος επιθυμεί να λάβει επίδομα ανεργίας 360 ευρώ για 3 έως 9 μήνες από τον ΟΑΕΔ.

 

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης την οποία υπέγραψε η Έφη Αχτσιόγλου, για να λάβει κάποιος από τους παραπάνω το σχετικό επίδομα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, κατά το χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης για το σχετικό επίδομα να έχει δηλώσει στην εφορία ατομικό εισόδημα από την επαγγελματική δραστηριότητά του έως 4219 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα του έξι μήνες πριν υποβάλλει αίτημα για το εν λόγω επίδομα.

 

Ταυτόχρονα, το συνολικό ατομικό εισόδημα (από την επαγγελματική δραστηριότητά του, αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων κλπ.) δεν πρέπει να ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 20.000 ευρώ.

 

Παράλληλα, όμως, με τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις, για να δικαιούται ένας άνεργος μηχανικός, γιατρός δικηγόρος το εν λόγω επίδομα ανεργίας, θα πρέπει να δηλώνει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (δηλ. δικό του και της συζύγου του) έως 30.000 ευρώ.

 

Για να πάρει, επίσης, ένας ασφαλισμένος τη σχετική παροχή, θα πρέπει ο δικαιούχος να είχε την  υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ  (σ.σ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, αλλά  και καταβάλλει εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τέως ΕΤΑΑ. Εξάλλου, ο δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας δεν θα πρέπει να χρωστά ούτε ευρώ στον τέως ΕΤΑΑ –ΕΦΚΑ. Αν χρωστά, θα πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές του, προκειμένου να λάβει τη σχετική παροχή. Εξάλλου, δικαιούχος επιδόματος ανεργίας είναι όποιος έχει ήδη κλείσει 3 χρόνια ασφάλισης. Δεν θα πρέπει επίσης να κάνει άλλη δουλειά ή να παίρνει σύνταξη (πλην  σύνταξης χηρείας/θανάτου).

 

Δώδεκα αυστηρές προϋποθέσεις


Πιο αναλυτικά, για  τη χορήγηση βοηθήματος σε ένα δικαιούχο άνεργο αυταπασχολούμενο μηχανικό, γιατρό ή δικηγόρο  απαιτείται σωρευτικά –δηλαδή ταυτόχρονα-  απαιτείται η  συνδρομή των παρακάτω  προϋποθέσεων:

 

1. Να έχει συμπληρωθεί  από τον δικαιούχο 3ετία  συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου  (σ.σ. δηλαδή να είναι ασφαλισμένος πχ από τον Ιούλιο του 2015) ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ, στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

2. Να υπάρχει αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εναλλακτικά, θα πρέπει το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, να μην  υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση  (σ.σ. 60% Χ 586 Χ12 +4219 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει ο δικαιούχος να μην ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

 

3. Να έχει γίνει καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων–Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ.

 

Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος.

 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.

 

4. Να μην παρέχει  εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα.

 

5. Να μην υπάγεται  στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

6. Να μην λαμβάνει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους παραπάνω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

 

7. Να μην υπάρχει οφειλή  από οποιαδήποτε αιτία προς τους πρώην Τομείς του ΕΤΑΑ στους οποίους υπάγεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος, ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής ο δικαιούχος να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών, οι όροι της οποίας τηρούνται.

 

8. Να μην έχει διακόψει την  επαγγελματική του δραστηριότητα προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχει σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

 

9. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα του  από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €20.000.

 

10. Παράλληλα, θα πρέπει  το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €30.000.

 

11. Ο δικαιούχος θα πρέπει  να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

 

12. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησής του. Σε αντίθετη περίπτωση η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή της έκπτωσης από τη ρύθμιση οφειλών ή από την ημερομηνία της συνταξιοδότησης.

 

Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που χορηγούν το βοήθημα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με την εργασιακή και συνταξιοδοτική του κατάσταση.

 

Ύψος βοηθήματος και λοιποί όροι


• Για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3  μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ της σχετικής  βεβαίωσης.
Η καταβολή του βοηθήματος αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης.
• Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και ανέρχεται στο ποσό των € 360 μηνιαίως.
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό, καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

 

Συγκεκριμένα :


- Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για τρεις μήνες.
- Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για τέσσερις μήνες.
- Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για πέντε μήνες.
- Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για έξι μήνες.
- Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για επτά μήνες.
- Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για οκτώ μήνες
- Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για εννέα  μήνες.

 

Δικαιολογητικά


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα :
• Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:
- η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης
- ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου αιτείται ο ασφαλισμένος να λάβει το βοήθημα
- ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ
- η μη ύπαρξη οφειλής προς τον ΕΦΚΑ (πρώην Τομείς του ΕΤΑΑ) ή σε περίπτωση οφειλής η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται.

 

• Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

 

CAPITAL.GR

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app