// //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Αγροτικό και επιχειρηματικό εισόδημα
Συμπλήρωση των πινάκων: 4Γ1 Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 4Γ2 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

07 Αυγ 2015 - 09:09

Picture 0 for Αγροτικό και επιχειρηματικό εισόδημα

Συνεχίζουμε τη θεματολογία του  πρακτικού οδηγού μας, με σκοπό να συμβάλει και να βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014.

Στο προηγούμενο 4ο μέρος ασχοληθήκαμε με την συμπλήρωση  του πίνακα 4Απου περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και όλα τα "μυστικά" του πίνακα 4Β με το εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού. 

Επίσης διαχωρίσαμε από τα εισοδήματα που καταχωρούνται στον πίνακα , όλα τα άλλα εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών, που απαλλάσσονται αλλά πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 6.

Σήμερα στο 5ο μέρος θα δούμε όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες και τελευταίες οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. για τη συμπλήρωση των πινάκων:

4Γ1 Εισόδημα  από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
4Γ2 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο 4ο μέρος του οδηγού μας επισημάναμε ότι το φετινό έντυπο Ε1 ακολούθησε την νέα κατηγοριοποίηση εισοδημάτων που εισήγαγε ο νέος  ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), από 1-1-2014, όπου καθιερώνεται το σύστημα των χωριστών κατηγοριών εισοδήματος.

Έτσι από 1-1-2014 έχουμε μόνο 4 κατηγορίες (πηγές) εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα

 

Αγροτικό και επιχειρηματικό εισόδημα

 

Επίσης για την πληρότητα της ενημέρωσης σας, παραθέσαμε (στο 4ο μέρος του οδηγού μας) αναλυτικούς χρηστικούς πίνακες, με το πώς φορολογείται κάθε κατηγορία εισοδήματος και είδαμε ότι υπόκειται σε χωριστό φορολογικό συντελεστή, γεγονός που κάνει τη διαφορά από το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή κατά τούτο παύει να ισχύει πλέον η έννοια του συνολικού εισοδήματος.

Έτσι σε κάθε πίνακα του εντύπου Ε1, εντάχθηκαν τα εισοδήματα της κάθε επί μέρους (από τις παραπάνω) κατηγορίας που αποκτήθηκαν τόσο στη Χώρα μας, όσο και στην αλλοδαπή και επιπλέον μεταφέρθηκε για συμπλήρωση του κάθε πίνακα ο κατά περίπτωση φόρος που παρακρατήθηκε από την κάθε κατηγορία, έτσι ώστε στην εκκαθάριση της δήλωσης να διαπιστώνουμε ότι η κάθε κατηγορία βγάζει δικό της "αποτέλεσμα".

 

pinax

 

Βασικές χρήσιμες διευκρινήσεις

Οι Αγρότες είναι πλέον επιχειρηματίες

Οι αγρότες από 01.01.2014 δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα και το κέρδος που αποκτούν, έπαυσε να υπολογίζεται και να προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο (βάση καλλιεργούμενων στρεμμάτων, ή βάσει αριθμού ζωικού κεφαλαίου). 

Θεωρείται πλέον εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και προσδιορίζεται  όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 του ν. 4172/2013.

Έτσι την 1 -1 -2014 και μετά, όπως ορίζεται στο νόμο, όσοι ασχολούνται με αγροτική δραστηριότητα είναι επιχειρηματίες (επαγγελματίες) και έχουν τη φορολογική αντιμετώπιση που έχουν όλοι οι επαγγελματίες (έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, διαβάζουμε επί λέξει: "ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις". 

Κέρδος έσοδα μείον έξοδα

Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, πολ. 1116/10.6.2015,και για το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότηταγίνεται λογιστικός προσδιορισμός (έσοδα μείον έξοδα).

Ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το νόμο (παραπάνω διατάξεις) και την εγκύκλιο, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.(σχ. βλ. πολ. 1041/4.2.2015).

ΝΕΟ: Διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw, με 13%

Αγροτική δραστηριότητα είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw.

Από το νόμο ορίζεται "Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος" (άρθρο 2 ν. 3874/2010, άρθρο 116 ν. 4316/2014).

Το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw (κατά το νόμο) φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Με την διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, πολ. 1116/10.6.2015, λύθηκε και ο "γρίφος" αν το κέρδος (ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα) από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW φορολογηθεί με 23% ή με 13%. 

Με την εγκύκλιο αυτή "το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW των χρήσεων που λήγουν από 24.12.2014 και στο εξής φορολογείται με συντελεστή 13%.

Οι αγρότες αφαιρούν όλα τα έξοδα

Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.(σχ. βλ. πολ.1041/4.2.2015 και 1113/2.6.2015).

Φορολογούνται με 13%

Η εξαίρεση σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες που φορολογούνται με 26% για κέρδη μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για πάνω από 50.000 ευρώ, είναι ότι τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) (βλ. παρ. 3 του αρ.29 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013).

 

pinax
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΟΥ - ΔΟΥ
Δηλώσεις 2015 - Μάιος 2015, τεύχος 784. 

 

Όλοι οι αγρότες θα συμπληρώσουν  τον πίνακα 4Γ1 και το Ε3 ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι επαγγελματίες αγρότες:

Σύμφωνα με τα προηγηθέντα στον παρακάτω πίνακα (4Γ1), το αγροτικό εισόδημα (κέρδος ή ζημιά), συμπληρώνεται από όλους, όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι επαγγελματίες αγρότες.

Επομένως, όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Ε.Λ.Π. – Ν. 4308/2014) και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013). 

Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ., και οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

Έτσι σε περίπτωση που αγρότες δεν είναι υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων (π.χ. μισθωτοί, συνταξιούχοι, έμποροι κλπ. που έχουν και αγροτικά εισοδήματαπ.χ. από τις ελιές τους), έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.(σχ. βλ. πολ.1041/4.2.2015).

 

pinax

 

Επιπρόσθετα, για τα εισοδήματα που αποκτούνται από 01.01.2014, έχει γίνει δεκτό ότι  ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Βασική διευκρίνιση: είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ)

Κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματικήδραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για το φορολογικό έτος 2014. 

Προσοχή: οι κωδ. 595-596 του εντύπου Ε3, συμπληρώνονται για τις αγροτικές επιχειρήσεις υπαγόμενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. ( αρ.41 του ν. 2859/2000). 

Όσοι δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., (μη επαγγελματίες αγρότες, που δεν έχουν δηλώσει αυτή τη δραστηριότητα στην εφορία), θα μπορούν αν δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον συμπληρώνουν στο Ε3, ως αριθμό ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998 (αφανές καθεστώς αγροτών)και θα εμφανιστεί αμέσως η ένδειξη "Αγρότης μη ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ". (σχ. βλ. την πολ. 1116/10.6.2015).

Το αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον Πίνακα Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα, κωδικοί 461- 462.

Μεταφορά ζημιών

Η μεταφορά ζημιών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4172/2013, ισχύει και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Συνεπώς η ζημιά που θα προκύψει λογιστικά στο φορολογικό έτος 2014 και θα δηλωθεί (Ε3-κωδ.570, 348 και Ε1- κωδ.465-466)εκπίπτει και μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη.

Περαιτέρω, η ζημία που προκύπτει από τους διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής ή αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις οικίες διατάξεις, ωστόσο η ζημία του ενός κλάδου δεν συμψηφίζεται με κέρδη του άλλου καθόσον το αποτέλεσμα του καθενός φορολογείται με διαφορετικό τρόπο.

 

pinax

 

Τροπολογία στο μίνι Φ/Ν. (Ν. 4330/2015)

Η διάταξη: Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής".

Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 (σημ. του παραπάνω Φ/Ν), δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους. 

Με την εν λόγω διάταξη αποφεύγεται η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση όσων ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.

 

pinax

 

Στα έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικά περιλαμβάνονταν και οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ΚΦΕ –Ν.4172/2013, που ορίζει ρητά ότι "ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές".  

Όμως με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ.2 του ν. 4328/2015, προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) σύμφωνα με το οποίο, "ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται". 

Επομένως, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα λαμβάνεται υπόψη κανένα ποσό αποζημιώσεων και από το σύνολο των επιδοτήσεων/ενισχύσεων θα λαμβάνεται το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ποσού των 12.000 ευρώ.

Συνεπώς το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (κωδ. 907,908,909 για πληροφοριακούς λόγους), αλλά μόνο το μέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ μεταφέρεται στον κωδ. 643 του Πίνακα ΣΤ' του Ε3 έτσι ώστε στη συνέχεια να προσδιορισθεί μετά την αφαίρεση των δαπανών το κέρδος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. (σχ. βλ. την σημαντική πολ. 1116/10-6-2015).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΠΙΝΑΚΑ 4.Γ.1

Κωδικοί 461-462
Μεταφέρεται το καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας από το έντυπο Ε3 του οποίου η συμπλήρωση είναι απαραίτητη για το φορολογικό έτος 2014, είτε προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία είτε προκύπτει χωρίς την τήρηση βιβλίων. 

Κωδικοί 463-464
Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική αγροτική δραστηριότητα στην αλλοδαπή. 

Κωδικοί 465-466
Ζημιά από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως σημειώσαμε παραπάνω, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων (εμπορική - αγροτική) προκειμένου να εφαρμοστεί ο διαφορετικός φορολογικός συντελεστής ανάλογα με την δραστηριότητα έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες μεταφοράς της ζημιάς. 

Η ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η διαδικασία της μεταφοράς ζημιάς, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ν.4172/2013, ισχύει και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρ. 34 του ιδίου νόμου περί διαφοράς εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής. Σε συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εάν κάποιος εμφανίζει ζημιά αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίου για το τρέχον φορολογικό έτος, δεν δικαιούται να μεταφέρει αυτή τη ζημιά για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη.

Κωδικοί 467-468
Αναγράφονται οι ζημιές προηγουμένων ετών που προέκυψαν από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Κωδικοί 475-476
Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας. 

 

pinax

 

Κωδικοί 469-470
Αναγράφονται οι φόροι που παρακρατήθηκαν και καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή.

 

pinax

 

Βασικές χρήσιμες διευκρινίσεις

α. Περιλαμβάνονται και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην Ζ' πηγή). 
Πλέον θεωρούνται ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα. 

β. Στον υποπίνακα Γ2 του ΠΙΝΑΚΑ 4, δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη/ ζημίες και οι παρακρατηθέντες - προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους τηρούντες βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και για τους απαλλασσόμενους/μη υπόχρεους σε βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.. (κωδ.: 401,402-425,426-413,414-415,416-601,602-605-606).

γ. Περιλαμβάνονται τα εισοδήματα ημεδαπής (κωδ.401, 402) και αλλοδαπής προέλευσης. (κωδ.: 411,412).

δ. Γίνεται διάκριση του εισοδήματος που δηλώνεται από τους μη επιτηδευματίες και μη υποβάλλοντες Ε3. (κωδ.: 403, 404).

ε. Περαιτέρω, προβλέπεται η δήλωση του εισοδήματος όταν ο καταβάλλων τις αμοιβές δεν αποστέλλει ηλεκτρονικά την πληροφορία για το δικαιούχο του ανάλογου εισοδήματος. (κωδ.: 409, 410), και του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ.: 611, 612).

στ. Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα όσων έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία, ανεξάρτητα της τήρησης απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό (έντυπο Ε3) ενώ για τους μη επιτηδευματίες φορολογείται εξ’ ολοκλήρου, καθόσον δεν αναγνωρίζονται δαπάνες. 

ζ. Επιπλέον προστέθηκαν οι κωδ. 427,428 για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ΚΦΕ.

Προσυμπλήρωση κωδικών του πίνακα 4Γ2– εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σχετικά με την προσυμπλήρωση κωδικών του πίνακα αυτού πρέπει να έχουμε υπόψη μας μερικές πολύ χρήσιμες λεπτομέρειες, που προκρίναμε και παραθέτουμε:

Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία  βεβαιώσεων (ΠΟΛ.1051/19.2.2015) που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., προσυμπληρώνονται τα εισοδήματα και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα.
* Ο φορολογούμενος ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα.
Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα - φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους.

Παραθέτουμε τον πίνακα 4Γ, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί (403-404, 601-602, 606-607) που θα βρούμε προσυμπληρωμένους:

 

pinax

 

Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: 

- Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)
- Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1
- Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση την ΠΟΛ.1051/19.2.2015.
- Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία μας, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.
- Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις). 
- Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
- Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)
- Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1
- Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.
- Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515. 

 

pinax

pinax

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Όπως δείξαμε στον πίνακα (πιο πάνω) με τις 4 πηγές – κατηγορίες εισοδημάτων, στη νέα 2η  κατηγορία-πηγή ενοποιήθηκαν τα εισοδήματα που με τον προηγούμενο νόμο χαρακτηρίζονταν ως εισοδήματα:

Δ΄ πηγή Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
Ε΄ πηγή Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 
Ζ΄ πηγή   Εισόδημα ελευθέρια επαγγέλματα)

Όλα τα εισοδήματα από τις πιο πάνω τρεις δραστηριότητες έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση και αποτελούν πλέον εισό¬δημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (σχ. βλ. την πολ. 1047/2015).

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των δαπανών επιστημονικής έρευνας, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. (άρθρο 21). 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου (σημ. άρθρου 21), ως "επιχειρηματική συναλλαγή" θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Για πρώτη φορά "Επιχειρηματική συναλλαγή" θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. 

Κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος είναι 2 έτη. (άρθρο 21 παρ.3).

Προσαύξηση περιουσίας = κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα

Επίσης κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 (Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας) του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/26-7-2013).Θα φορολογείται με 33% (άρθρο 29)

Πως φορολογείται ως εισόδημα - Πότε γίνεται παρακράτηση στην πηγή - Σχετικές διατάξεις

1) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων  φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα (άρθρο 29, του ΚΦΕ-Ν.4172/2013)

 

pinax

 

2) Μείωση συντελεστή φορολογίας νέων επιχειρήσεων

 

pinax

 

Υπενθυμίζουμε πως είχαμε αναλύσει στο 3ο μέρος του οδηγού μας τη σημασία συμπλήρωσης του κωδικού 017-018 του πίνακα 2: Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο συντελεστής φορολογίας του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που φορολογούνται, μειώνεται στο μισό μέχρι το ακαθάριστο (όχι καθαρό) εισόδημα των 10.000 ευρώ. 

Δηλαδή για ακαθάριστο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδο) μέχρι 10.000 ευρώ ο συντελεστής φορολογίας από 26% γίνεται 13%. 

Η μεγαλύτερη μείωση φόρου που μπορεί να προκύψει είναι 1.300 ευρώ. Η μείωση αυτή ισχύει για τρία πρώτα χρόνιο άσκησης της δραστηριότητας (άρθρο 29 ν. 4172/2013). 

Προσοχή: Αν το ακαθάριστο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδα) που δηλώνονται είναι πάνω από 10.000 δεν ισχύει η μείωση. Παράδειγμα: για φορολογούμενο (ατομική επιχείρηση) με ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 14.000 ευρώ, καθαρό εισόδημα 9.000 ευρώ και έναρξη δραστηριότητας τον Ιανουάριο του 2013, δεν εφαρμόζεται η μείωση του συντε¬λεστή πρώτου κλιμακίου. Συνεπώς ο φόρος θα υπολογισθεί με 26%. Ήτοι 9.000Χ26% = 2.340 ευρώ.

Συνεπώς η κλίμακα στη περίπτωση των νέων ατομικών επιχειρήσεων, όπου ο συντελεστής φορολογίας του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που φορολογούνται, μειώνεται στο μισό μέχρι το ακαθάριστο (όχι καθαρό) εισόδημα των 10.000 ευρώ. Έχει όπως παρακάτω:

 

pinax

 

3) Αύξηση φορολογητέου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015.

Προσοχή: Με τον νόμο 4254/2014 προστέθηκε παρ. 31 στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013με την οποία προβλέπεται ότι η αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου, ισχύει και για το νησί της Κεφαλλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 έως 31/12/2015.

Με την αύξηση του πρώτου κλιμακίου, η κλίμακα για το εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τις παραπάνω ατομικές επιχειρήσεις έχει όπως παρακάτω:

 

pinax

 

4) Συντελεστής φορολογίας κερδών από αγροτική δραστηριότητα

Όπως αναλύσαμε παραπάνω για το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα στον πίνακα 4Γ1, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

5) Συντελεστής φορολογίας για το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας

Το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21 φορολογείται με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

6) Σε ορισμένα εισοδήματα γίνεται παρακράτηση φόρου που αφαιρείται στην εκκαθάριση της δήλωσης

Όμως σε ορισμένα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές που διαχωρίζουμε παρακάτω γίνεται παρακράτηση στο μικτό ποσό κατά την πληρωμή: 

6α) Έτσι γίνεται παρακράτηση με συντελεστή 20% στις ακόλουθες αμοιβές – εισοδήματα:
αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, 
αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες,
ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. (Σχ. βλ.άρθρα 61,62,64 και πολ.1120/25.4.2014, 1047/12.2.2015, 1051/19.2.2015.1088/17.4.2015).

6β) Με συντελεστή 3% στις αμοιβές που εισπράττουν εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων: ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής (σημ. ο εισπράττων την αμοιβή) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.     (Σχ. βλ.άρθρα 61,62,64 και πολ.1120/25.4.2014, 1051/19.2.2015). 

6γ) Οι φορείς γενικής κυβέρνησης,  (εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες), που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές:
α) 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, β) 4% για τα λοιπά αγαθά και 
γ) 8% για την παροχή υπηρεσιών. (σχ. βλ.άρθρα 61,62,64 και πολ.1120/25.4.2014, 1051/19.2.2015

Πως προσδιορίζεται το κέρδος

(σχ. βλ. και την πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνευτική της Γ.Γ.Δ.Ε.- πολ. 1113/2-6-2015):

* Με τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών με την έννοια ότι κατ' αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
* Δεν επιτρέπεται, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών (Η φορολογική αρχή πραγματοποιεί έλεγχο νομιμότητας και όχι έλεγχο σκοπιμότητας
* Ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του. 
* Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί 
* Στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους 
* Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν 
* Η έκπτωση του 30% επί των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας διενεργείται από τα καθαρά κέρδη εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
* Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικάοι μη εκπιπτόμενες δαπάνες 
* Οι τόκοι από τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ανώνυμες εταιρείες, εκπίπτουν στο σύνολό τους
* Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίεςκαταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τουςανεξαρτήτως του έτους που αφορούν 
* Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης
* Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει τομεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα 
* Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των υπόψη εταιρειών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) 
* Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας 
* Ο Φ. Π. Α. που βαρύνει τις αγορές ενσώματων παγίων των επιχειρήσεων και ο οποίος δεν μπορεί να εκπέσει από το Φ.Π.Α. εκροών, προσαυξάνει την τιμή κτήσης του παγίου και κατά συνέπεια, εκπίπτει δια μέσω των αποσβέσεων επί της συνολικής αξίας του παγίου αυτού με βάση το άρθρο 24 
* Οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.) 
*  Όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1219/2014 εγκύκλιος) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας
* Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
* Στην περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πουδεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 58 του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από το αν αποκτά ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (ΠΟΛ.1069/2015 εγκύκλιος),το σύνολο των δαπανών εκπίπτει
* Το ανεξόφλητο ποσό Φ.Π.Α. επισφαλών απαιτήσεων, το οποίο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην πρόβλεψη της επισφαλούς απαίτησης που σχηματίζεται με βάση τις ως άνω διατάξεις, εκπίπτει στο έτος διαγραφής του 
* Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά.

Χρόνος έκπτωσης των δαπανών

* Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). 
Προσοχή: Όταν τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης οι δαπάνες  εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν..

Ποιες δαπάνες δεν μπορούν να αφαιρεθούν

Στο νόμο αναφέρονται περιοριστικά και συγκεκριμένα ποιες είναι οι δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα από την 1-1-2014 και μετά. 

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23)
13 περιπτώσεις


Δεν εκπίπτουν οι ακόλουθες δαπάνες: 
α) ΟΧΙ τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, (όχι από Τράπεζες) κατά το ποσό που υπερβαίνουν τους τόκους σε δάνεια αλληλόχρεων λογαριασμών Τραπεζών προς Επιχειρήσεις)
β) ΟΧΙ κάθε δαπάνη  αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών  πάνω από 500 ευρώ που δεν εξοφλείται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
γ) ΟΧΙ οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, (σημ. συνεπώς οι μισθοί αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση),
δ) ΟΧΙ προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26,
ε) ΟΧΙ πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
στ) ΟΧΙ η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή  είδος     που συνιστούν ποινικό αδίκημα,
ζ) ΟΧΙ ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φ. Π. Α. που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών,
η) ΟΧΙ το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,
θ) ΟΧΙ οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της Επιχείρησης κατά το ποσό πάνω από 300 ευρώ ( για κάθε άτομο. Η δαπάνη  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5%  επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
ι) ΟΧΙ οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, (σίτιση και διαμονή φιλοξενούμενων προσώπων) κατά το ποσό πάνω από 300 ευρώ (ανά άτομο) Η δαπάνη  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5%  επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 
ια) ΟΧΙ  οι δαπάνες ψυχαγωγίας. (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής), 
ιβ) ΟΧΙ προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και
ιγ) ΟΧΙ το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., (σημ. μαχητή η διάταξη. Δηλαδή η δαπάνη εκπίπτεται  αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή).

Επίσης εκπίπτονται  οι δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους. 

Ενδεικτικά πιο κάτω αναφέρονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες που συναντάμε συχνότερα.

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Υπενθυμίζουμε ότι για την περίπτωση αυτή έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με τις ΠΟΛ.1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015 εγκυκλίους.

Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ  ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν απαιτείται για τις παρακάτω δαπάνες: Μισθούς, ημερομίσθια προσωπικού και γενικά για την παροχή μισθωτής εργασίας, ενοίκια ακινήτων, τόκους και συναφή έξοδα. 

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής νοείται:
Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητό είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα).
Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων.
Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης.
Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομεί¬ων (σχ. βλ. την πολ  1216/1-10-2014).  

Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.
Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. 
Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. 
Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους ίδιους τους ασφαλισμένους (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 έγγραφό μας, δηλαδή για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών τους που αφορούν στην περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να τα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014. 

Από 01.01.2015 θα ισχύει ο γενικός κανόνας που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, ανακαλουμένων του τελευταίου εδάφιου της παραγράφου 7 του αριθ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του αριθ. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 εγγράφων μας.

Ειδικά ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών:

i) Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης. 
Αν η ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

ii) Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας, ανακαλουμένων των όσων αναφέρονται για το θέμα αυτό στο αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας.

Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

 

pinax

 

β) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:

i) Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών, αλλά, σε περίπτωση που οι εταίροι λαμβάνουν αμοιβή και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης. Αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν από την Ε.Π.Ε. ή την Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).
ii) Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των υπόψη εταιρειών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).

 

pinax

 

Ευθύνη και αρμοδιότητες του Λογιστή- Φοροτεχνικού σχετικά με τη φορολογική Αναμόρφωση

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 όπως ισχύει:

Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων:
από τα στοιχεία στα βιβλία και για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.
Επίσης, ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τηδήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Επίσης, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται και το γεγονός ότι κατά τη κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Συνεπώς ο Λογιστής - Φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος να μεταφέρει και να συμπληρώσει σωστά πάνω στις δηλώσεις του επαγγελματία τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνος να αναμορφώσει φορολογικά όσα δηλώνονται. Αναμόρφωση, σημαίνει ότι η δήλωση δεν θα είναι μόνον αριθμητικά αλλά και φορολογικά σωστή. Όπως αναφέραμε πιο πάνω κάποιες δαπάνες είναι μεν πραγματικές και έχουν γίνει από την επιχείρηση, δεν αναγνωρίζονται όμως φορολογικά και πρέπει να αναμορφωθούν. 

Στην ουσία αναμόρφωση σημαίνει ότι προσθέτω στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα βιβλία, τα ποσά εκείνα των δα¬πανών, που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.

Τι περιλαμβάνει η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνει:

α) Κατάσταση με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών,
β) Κατάσταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.της επιχείρησης με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον κυβισμό τους, αντίστοιχα, 
γ) Κατάσταση Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων. 
Οι Πίνακες που αφορούσαν τις δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων καθώς και η κατάσταση για την κινητή τηλεφωνία απαλείφθηκαν καθόσον καταργήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις (άρθρο 31 ν.2238/1994).
Επισημαίνεται ότι ο προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων - μηχανικών δεν αναγράφεται στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει κατά περίπτωση η πολ. 1235/24-11-2011εγκύκλιος, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επαγγελματία υπογράφεται υποχρεωτικά από το λογιστή του, όταν τηρούνται βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγμα¬τοποιηθεί ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ, όταν είναι εμπορική ή μεικτή επιχείρηση και πάνω από 50.000 ευρώ, όταν είναι εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερος επαγγελματίας (σχ. βλ. την πολ. 1008/19.1.2011).

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από Λ/Φ χρειάζεται εξουσιοδότηση

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέραμε προσθέτουμε ότι ο  φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωσή του είτε:
- με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης,
- είτε αναθέτοντας την υποβολή σε εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό ο οποίος θα χρησιμοποιήσει  τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Εδώ σημείο αναφοράς είναι πάντα η πολ. 1178/7.12.2010 που ορίζει τα της εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet
Η εξουσιοδότηση πρέπει να αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε., εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (παρ. 1 άρθρο 11 ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α' όπως ισχύει) .

Σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3

Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).
Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο.   
Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Μεταφορά ζημιάς

Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας προς συμψηφισμό με επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη, είτε προκύπτει απο απλογραφικά είτε από διπλογραφικά βιβλία (άρθρο 27 ν. 4172/2013).
Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

Τεκμήρια και ζημιά

Η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει ούτε μεταφέρεται.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013, ορίζεται ότι, στην περίπτωση προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη αυτού του άρθρου, η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και η ζημιά των προηγούμενων ετών μηδενίζεται και δεν εκπίπτει ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. 

Επομένως, εάν κατά το κρίσιμο φορολογικό έτος 2014, σας προέκυψε  ζημία που προέρχεται από ατομική επιχείρηση και έχετε πραγματοποιήσει δαπάνες των άρθρων 31 και 32(τεκμήρια), τότε η ζημιά μηδενίζεται και κινδυνεύετε να φορολογηθείτε με βάση την συνολικές του δαπάνες από τα τεκμήρια, ενώ η ζημιά δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.

Για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει να καλύψετε το εισόδημα που πρόεκυψε με βάση τα τεκμήρια,  με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, οπότε και δεν θα φορολογηθείτε με βάση τα τεκμήρια και επί πλέον  θα μπορέσετε να μεταφέρετε τη ζημιά σας στο επόμενο έτος.

Προσέξτε αυτό:
Όσοι είχαν δηλώσει ζημιά στο παρελθόν και φορολογήθηκαν μετά τεκμήριο έχασαν το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς. Αν έχουν διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο δεν περιέλαβαν στη δήλωση του έτους που έχασαν τη ζημιά, μπορούν με τροποποιητική δήλωση να δηλώσουν την ανάλωση του εισοδήματος των προηγουμένων ετών, προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια και να έχουν δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς.(σχ. βλ. την πολ. 1076/26.3.2015)

Μερικά χρήσιμα παραδείγματα:

1ο Παράδειγμα:
Εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα:                             9.000,00 
Εισόδημα από ακίνητα:                3.000,00 
Σύνολο εισοδημάτων:                 12.000,00 
Τεκμήρια:                                    20.000,00 
Προστιθέμενη διαφορά:               8.000,00

Η προστιθέμενη διαφορά των 8.000 ευρώ, αν δεν μπορεί να καλυφθεί  με βάση το άρθρο 34 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, (π.χ. από ανάλωση κεφαλαίου ), θα φορολογηθεί με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις.

2ο Παράδειγμα:
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: - 9.000,00 (ζημία)
Εισόδημα από ακίνητα:                                           3.000,00 
Σύνολο εισοδημάτων:                                               3.000,00 
Τεκμήρια:                                                                12.000,00 
Προστιθέμενη διαφορά:                                           9.000,00

Η προστιθέμενη διαφορά (9.000,00 ευρώ) θα φορολογηθεί με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις.

Σημείωση: όπως αναλύσαμε παραπάνω, αν ο φορολογούμενος (εδώ στο παράδειγμα), φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων και δεν προβεί σε ανάλωση κεφαλαίου, τότε θα χάσει τη ζημία η οποία δεν θα μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα έτη για να συμψηφιστεί με κέρδη από αγροτική ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

3ο Παράδειγμα(αγρότη):
Εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση:  9.000,00 
Σύνολο εισοδημάτων:                                           9.000,00 
Τεκμήρια:                                                             15.000,00 
Προστιθέμενη διαφορά:                                       6.000,00

Η προστιθέμενη διαφορά (6.000,00 ευρώ),αν δεν μπορεί να καλυφθεί  με βάση το άρθρο 34 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, (π.χ. από ανάλωση κεφαλαίου ),θα φορολογηθεί με την κλίμακα της παρ. 3 του άρθρου 29 (13%), επειδή ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση.

4ο Παράδειγμα (αγρότη):
Εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση: -5.000,00 (ζημία)
Εισόδημα από ακίνητα:                                       3.000,00 
Σύνολο εισοδημάτων:                                          3.000,00 
Τεκμήρια:                                                            10.000,00 
Προστιθέμενη διαφορά:                                       7.000,00

Η προστιθέμενη διαφορά (7.000,00 ευρώ),αν δεν μπορεί να καλυφθεί  με βάση το άρθρο 34 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, (π.χ. από ανάλωση κεφαλαίου), θα φορολογηθεί με την κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 29 (26%), επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν προέρχεται από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Φορολόγηση οικοδομικών επιχειρήσεων (σχετική η πολ.1097/28.4.2015)

Από την 1 -1-2014 και μετά οι οικοδομικές επιχειρήσεις φορολογούνται με λογιστικό τρόπο, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα, όταν οι οικοδομικές άδειες για τα ακίνητα που πωλούνται. έχουν εκδοθεί από την 1 -1 -2006 και μετά.

Για τα διαμερίσματα, καταστήματα, μονοκατοικίες κλπ. που οι οικοδομικές τους άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31-12-2005. συνε¬χίζει να γίνεται εξωλογιστικός υπολογισμός του εισοδήματος τους με εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (20%) στα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών των ακινήτων τους.

Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη μόνο η αρχική έκδοση της οικοδομικής άδειας και όχι τυχόν τροποποιήσεις της (άρθρο 72 ν.4172/2013).
Ειδικά, για τις ατομικές οικοδομικές επιχειρήσεις, όπου μέχρι 31.12.2013 ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, επισημαίνονται τα εξής: 

Με βάση τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. 

Δηλαδή, για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 και μετά οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι 31.12.2005 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994.

Τίθεται θέμα, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013, το πώς θα προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα από ακίνητα που ήδη έχουν ανεγερθεί σε προηγούμενα έτη και πωλούνται από 1.1.2014 και μετά που εφαρμόζεται ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών, ενώ το κόστος κατασκευής έχει καταχωρηθεί στο έτος κατασκευής της οικοδομής. 

Επ' αυτού η παραπάνω πολ. διευκρινίζει τα εξής:

α) Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε από 1.1.2006 και μετά, για να εξαχθεί ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, λαμβάνονται υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής. 

Ειδικότερα, οι δαπάνες ανέγερσης (κόστος), που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση της άδειας και μέχρι 31.12.2013, για τις οικοδομές που πωλήθηκαν εντός του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του αποτελέσματος από πωλήσεις οικοδομών του έτους.

Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις που ανεγείρουν οικοδομές προς πώληση όταν μετά την ανέγερση τους, επακολουθήσει εκμετάλλευση της οικοδομής με οποιοδήποτε τρόπο, όπως εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του ενσώματου πάγιου στοιχείου της επιχείρησης, σε αντιδιαστολή με τα εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής, οπότε κατά την πώληση αυτών η επιχείρηση αποκτά εισόδημα που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση λογιστικά και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

β) Για οικοδομικές επιχειρήσεις και για τα πωληθέντα ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα εάν αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε για οποιοδήποτε λόγο, το κέρδος από την πώλησή τους θα υπολογιστεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 20% επί των πωλήσεων. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή για οικοδομές με άδεια πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα του εύρους της παλαιότητας της οικοδομής, υπό την προϋπόθεση που τέθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

γ) Τέλος, για οικοδομές που σύμφωνα με την παράγραφο 2 της ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Απόφασης, εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), εφόσον είχαν καταθέσει πλήρη φάκελο στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και είχε υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25.11.2005, γίνεται δεκτό ότι, έστω και αν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1.1.2006 να φορολογούνται με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του άρθρου 34 του ν.2238/1994, καθόσον για τις οικοδομές αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης κατά οικοδομή και δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των στοιχείων κόστους (δαπάνες ανέγερσης για κάθε οικοδομή).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΠΙΝΑΚΑ 4.Γ.2

Κωδικοί 401 - 402 

pinax

 

Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην ημεδαπή, μεταφερόμενα από το Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. 

Περιλαμβάνονται συνολικά κέρδη ανεξαρτήτως τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, από εμπορία-μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών γενικά συμπεριλαμβανομένων και των πρώην ελευθέριων επαγγελμάτων του ν.2238/1994. 

Στον κωδικό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία αναγράφονται στον υποπίνακα 4Γ1. 

Επίσης, στους παραπάνω κωδικούς αναγράφονται τα καθαρά κέρδη επιτηδευματιών, έστω και αν απαλλάσσονται ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. καθόσον και για τους παραπάνω υπόχρεους τα κέρδη τους προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα.

Κωδικοί 413 - 414 

pin

 

Αναγράφεται η ζημία (εκτός της ζημίας από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα) του ίδιου φορολογικού έτους από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή η οποία μεταφέρεται από το έντυπο Ε3 που συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

Κωδικοί 415 - 416 

pin

 

Αναγράφεται το υπόλοιπο της ζημίας προηγούμενων φορολογικών ετών, που προέρχεται από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή, όταν υπάρχει δικαίωμα να μεταφερθεί διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη για συμψηφισμό.

Κωδικοί 425 - 426 

pin

 

Αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επιχείρησης στην ημεδαπή. 
Προσοχή:Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν επηρεάζουν την εκκαθάριση.

Κωδικοί 403 - 404: με ηλεκτρονική πληροφόρηση 

pin

 

Στην κατάσταση με οδηγίες (σχ. βλ. πολ. 1051/19-2-2015) για τους κωδικούς με τους οποίους αποστέλλονται οι βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κωδ. 6, αποστέλλονται αμοιβέςαπό επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων, συγγραφείς, δημόσιοι υπάλληλοι, κτλ) και οι Κωδικοί που προσυμπληρώνονται  στο έντυπο Ε1 είναι (403-404), ο δε φόρος στους κωδικούς (605-606).

Επομένως αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούνται από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, δηλαδή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων βάσει του Κ.Φ.ΑΣ.όπως π.χ. εισοδήματα εισηγητών σεμιναρίων, εισοδήματα αποκτηθέντα με τίτλο κτήσης του Κ.Φ.Α.Σ. κ.λπ. εφόσον οι δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα

Προσοχή: Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται εξολοκλήρου, χωρίς την αφαίρεση επιχειρηματικών δαπανών και κράτησης τελών χαρτοσήμου.

Γίνεται σαφές ότι  η νέα ρύθμιση  με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4330/2015, επηρεάζει τον τρόπο φορολόγησης των περιστασιακών εισοδημάτων που έχουν καταχωρηθεί στον κωδ. 403-404 του πίνακα Γ2 (από επιχειρηματική δραστηριότητα),
Η νέα διατύπωση της νομοτεχνικής βελτίωσης έχει ως εξής:

4. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής:

"35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και τοτεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15
Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Οι διατάξεις εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους οι οποίοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για το εισόδημα που απέκτησαν μετά την διακοπή της."

Προσοχή: όταν ο καταβάλλων τις αμοιβές δεν αποστέλλει ηλεκτρονικά την πληροφορία για το δικαιούχο του ανάλογου εισοδήματος, προβλέπεται η δήλωση του εισοδήματος (κωδ.: 409,410), και του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ.: 611,612)

Κωδικοί 409 - 410 

pin

 

Αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα των παραπάνω δικαιούχων (μη επιτηδευματιών), όταν ο καταβάλλων τις αμοιβές τους, δεν απέστειλε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ως όφειλε, τα στοιχεία της "βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα" με βάση την πολ.1051/19 Φεβρουαρίου 2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε..
Αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που εντάσσονται στην έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 δηλαδή, στις περιπτώσεις μεμονωμένων συμπτωματικών πράξεων καθώς και συστηματικής διενέργειας πράξεων (τρεις και άνω ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου ή εντός διετίας στην περίπτωση ακινήτων) στις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ..

Κωδικοί 427 - 428 

pin

 

Αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που εντάσσονται στην έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του όρθρου 21 του ν.4172/2013 δηλαδή, στις περιπτώσεις μεμονωμένων συμπτωματικών πράξεων καθώς και συστηματικής διενέργειας πράξεων (τρεις και άνω ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου ή εντός διετίας στην περίπτωση ακινήτων) στις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ..

Κωδικοί 411 - 412 

pin

 

Αναγράφονται τα καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη που προέρχονται από συμμετοχή σε εταιρείες της αλλοδαπής που φορολογούνται ως νομικά πρόσωπα στην αλλοδαπή και διανέμουν κέρδη στα μέλη τους, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα) και αναγράφονται στους ανάλογους κωδικούς του υποπίνακα 4Δ1.

Κωδικοί 601 - 602 (με ηλεκτρονική πληροφόρηση) 

pin

 

Αναγράφονται τα ποσά των φόρων που προκαταβλήθηκαν για τα εισοδήματα (θετικά ή αρνητικά) που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 401-402 και 413-414 (υποπίνακας 4Γ2), εφόσον υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις και ο φόρος έχει υπολογιστεί με τα ποσοστά που αναφέρονται στην ένδειξη αυτή. 
Επίσης, το ποσό της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, καθώς και το ποσό της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

Κωδικοί 605 - 606 (με ηλεκτρονική πληροφόρηση) 

pin

 

Αναγράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα αντίστοιχα εισοδήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 425-426, 403-404, 409-410 του υποπίνακα 4Γ2, εφόσον υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις.

Κωδικοί 611 - 612 

pin

 

Αναγράφονται τα ποσά των προκαταβληθέντων ή παρακρατηθέντων φόρων όπως αναγράφονται και στις περιπτώσεις 9 και 10 του υποπίνακα 4Γ2 για τους οποίους σας έχουν χορηγηθεί οι σχετικές βεβαιώσεις και οι οποίοι δεν είναιήδη προσυμπληρωμένοι στους αντίστοιχους κωδικούς του ίδιου πίνακα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, λόγω μη υποβολής των στοιχείων των βεβαιώσεων αποδοχών ή αμοιβών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet) πολ.1051/19-2015) από τους υπόχρεους.

Κωδικοί 653 - 654

pin

 

Αναγράφονται τα ποσά των φόρων που καταβλήθηκαν αποδεδειγμένα στην αλλοδαπή, για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. 

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου απαιτείται βεβαίωση του αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που παρακράτησε το φόρο θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. 

Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης, εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. 

Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. 

Σημειώνεται ότι προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. στις οικείες ενδείξεις θα συμπληρώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

* Ο κ. Γιώργος Δ. Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός (Μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ και Γεν. Γραμματέας της ΕΦΕΕΑ 

** Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι επίσης Φοροτεχνικός

e-mailg.christopoulos@mental.gr

 

Capital.gr

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app