17. ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2003-04

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2003-04
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός 
συντελεστής %
Φόρος
κλιμάκιο
Σύνολο
εισοδήματος φόρος
10.000 € 0 0 € 10.000 € 0 €
3.400 € 15 510 € 13.400 € 510 €
10.000 € 30 3.000 € 23.400 € 3.510 €
Υπερβάλλον 40