19. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2002-31.12.2002

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2002-31.12.2002
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός 
συντελεστής %
Φόρος
κλιμάκιο
Σύνολο
εισοδήματος φόρος
7.400 € 0 0 € 7.400 € 0 €
1.000 € 5 50 € 8.400 € 50 €
5.000 € 15 750 € 13.400 € 800 €
10.000 € 30 3.000 € 23.400 € 3.800 €
Υπερβάλλον 40