Εγγραφή τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
65.05.000 Τόκοι και έξοδα τραπ.χρηματοδοτήσεων 250  
52.00.000 ΤΡΑΠΖΕΑ Ζ   250
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΑΠΖΕΖΑ Ζ