Εγγραφή προσωρινών επενδύσεων σε χρεόγραφα

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
34.00.ΧΧΧ Μετοχές εισηγμένες στο χρηματηστήριο εταιριών 5.000,00  
38.03.ΧΧΧ Μετοχές εισηγμένες στο χρηματηστήριο εταιριών   5.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Επένδυση σε εισηγμένες μετοχές εταιρίας ΒΗΤΑ ΑΕ
100Χ50
5.000,00 5.000,00