Εγγραφή δεδουλευμένων τόκων γραμματίων εισπρακτέων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
31.00.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 1200  
30.00.ΧΧ Πελάτης ΧΨΩ   1000
76.02.000 Δεδουλευμένοι τόκοι   200
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :