Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού από χρήστη ή κάτοχο (πωλητή), σε άλλο επιτηδευματία χρήστη (αγοραστή), με αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης.

1.1. Ενέργειες πωλητή

1.1.1. Αφαίρεση-Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης

Πριν την αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, αίτηση, με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται:

- Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή.

- Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού, του οποίου αφαιρείται η φορολογική μνήμη λόγω μεταβίβασης.

- Ο τόπος (δηλωμένη διεύθυνση λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή ή του εξουσιοδοτημένου τεχνικού) που θα λάβει χώρα η αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ της δηλωμένης εγκατάστασης λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή.

- Ο χρόνος αφαίρεσης-αντικατάστασης της Φορολογικής Μνήμης ο οποίος ορίζεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών και όχι πέραν των πέντε από την υποβολή της Δήλωσης-Αίτησης. Η αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης γίνεται σε ωράριο εργασίας ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται να παρευρεθεί εφοριακός υπάλληλος.

- Μετά την παρέλευση δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της Δήλωσης-Αίτησης και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά από την αρμόδια ΔΟΥ, ο πωλητής προβαίνει σε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.

1.1.2. Κατά την αφαίρεση-αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται οι εξής ενέργειες :

α) Εκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης

Εκδίδεται το τελικό - προ της αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης - Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στην περίπτωση που σ' αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ, ως εξής:

i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α, Β, Γ και Δ (4%, 8%, 18% και 36%).

ii. To συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%).

iii. To ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο μηδενικό συντελεστή Ε (0%).

β) Βιβλιάριο Συντήρησης

Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του φορολογικού μηχανισμού αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του πωλητή και αγοραστή, η ημερομηνία, ο τόπος, ο αριθμός μητρώου της παλαιάς και της νέας Φορολογικής Μνήμης, κ.λπ., καθώς και τα τελικά σωρευτικά-αθροιστικά ποσά από αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλαιάς) Φορολογικής Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πωλητή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό καθώς και από τον εφοριακό υπάλληλο, εφόσον παρίσταται.

γ) Αποσφράγιση φορολογικού μηχανισμού

Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από εξουσιοδοτημένο Τεχνικό και αφαιρείται η φορολογική μνήμη και παραδίδεται στον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξη της μαζί με το ΒΣΕ για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988, όπως ισχύει.

1.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης-αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης και έκδοσης του φορολογικού παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής:

- Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 5 - «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ/ΠΩΛΗΣΗ».

- Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο.

- Το παλαιό ΒΣΕ.

1.1.4. Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι πρώην επιτηδευματίας (αυτοπαράδοση) όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών εφαρμόζεται η εναλλακτική απλοποιημένη διαδικασία του κεφαλαίου Α της παραγράφου II της υπ αριθ. 1095857/264/ΠΟΛ.1196/13.10.1999 εγκυκλίου, κατά το μέρος που ισχύει.

1.1.5. Ενέργειες ΔΟΥ

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη.

1.2. Ενέργειες αγοραστή

1.2.1. Με ευθύνη του αγοραστή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό:

α)Τοποθετείται νέα-κενή Φορολογική Μνήμη.

Ο πωλητής (dealer-προμηθευτής) της νέας φορολογικής μνήμης μαζί με την φορολογική μνήμη παραδίδει στο νέο κάτοχο, και το νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, τον ακριβή τύπο και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και το σχετικό παραστατικό (Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988.

β) Ενεργοποιείται η νέα φορολογική μνήμη (φορολογοποίηση).

- Σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, η ειδική βίδα («βίδα εφορίας») του φορολογικού μηχανισμού.

- Τίθεται-επικολλάται η νέα μεταλλική ετικέτα, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς).

γ) Εκδίδεται Δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ»

- Εκδίδεται Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) φορολογικής μνήμης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.2α' της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση αυτή τα αναγραφόμενα ποσά θα πρέπει να είναι με μηδενικές αξίες.

Η αναγραφόμενη ημερομηνία στο εκδοθέν δελτίο, δεν πρέπει να είναι πέραν των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του στην αρμόδια ΔΟΥ.

1.2.2. Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης της νέας φορολογικής μνήμης και λήψης του παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής :

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988.

- Το έντυπο Β1 του TAXIS.

- Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3-«ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ».

- Αντίτυπο παραστατικού αγοράς της νέας Φορολογικής Μνήμης.

- Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ, όπως καθορίζονται στην παρ. 1.2.1.γ' της παρούσας απόφασης.

- Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1α' του κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.

1.2.3. Ενέργειες ΔΟΥ

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, θεωρεί το νέο ΒΣΕ, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισμένο-θεωρημένο ΒΣΕ στο νέο κάτοχο.

Για την θεώρηση κάθε νέου ΒΣΕ εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από την ΑΥΟ 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ.1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) και την υΠ' αριθ. 1035798/224/0015/ΠΟΛ.1086/5.4.1999 εγκύκλιο (π.χ. επικόλληση του ειδικού ενσήμου της πράξης θεώρησης που εκδίδεται μέσω του συστήματος TAXIS).

2. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου σώματος Φορολογικού Μηχανισμού από κάτοχο (εκτός από κατ' επάγγελμα πωλητή-dealer) ή χρήστη, σε κατ' επάγγελμα πωλητή-dealer (Αγοραστή), με αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.

2.1. Ενέργειες Πωλητή

2.1.1. Αφαίρεση φορολογικής μνήμης

Πριν την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση, με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.1.1. της παρούσας απόφασης.

2.1.2. Κατά την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται τα εξής:

α) Εκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης.

Ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1.1.2α' της παρούσας απόφασης.

β) Βιβλιάριο συντήρησης-Συνοδευτικά παραστατικά σώματος φορολογικού μηχανισμού.

Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ του φορολογικού μηχανισμού, αναγράφονται τα στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.1.2β' της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση αυτή η σελίδα αυτή του ΒΣΕ επέχει θέση Πρωτοκόλλου Αφαίρεσης Φορολογικής μνήμης. Φωτοαντίγραφο της σελίδας στην οποία έγινε η καταχώρηση των στοιχείων συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο οποίος αφαίρεσε την φορολογική μνήμη και επανασφράγισε το σώμα του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας-επιχείρησης στην οποία εργάζεται, υπογράφεται από αυτόν και παραδίδεται στον αγοραστή μαζί με το εκδοθέν παραστατικό.

γ) Αποσφράγιση-επανασφράγιση φορολογικού μηχανισμού

Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφαιρείται η Φορολογική Μνήμη και στη συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σφραγίζει το σώμα του φορολογικού μηχανισμού με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά), με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα («βίδα εφορίας») του φορολογικού μηχανισμού.

Η φορολογική μνήμη παραδίδεται στον πωλητή ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξη της, μαζί με το ΒΣΕ, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ. δ) Συνοδευτικά παραστατικά

Το φωτοαντίγραφο της σελίδας Πρωτόκολλο Αφαίρεσης φορολογικής μνήμης του ΒΣΕ και του παραστατικού, συνοδεύουν το σώμα του ανωτέρω φορολογικού μηχανισμού σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης του.

2.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

- Υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά της παρ. 1.1.3. της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 6 «ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ».

2.1.4. Ενέργειες ΔΟΥ

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισμένο ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη.

2.2. Ενέργειες Αγοραστή

α) Ο αγοραστής-μεταπωλητής (dealer) συμπληρώνει άμεσα το θεωρημένο βιβλίο «Παραλαμβανομένων Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών μνημών» (1133630/1096/ΠΟΛ.1326/13.12.1996) ως εξής:

- Ημερομηνία παραλαβής.

- Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραδίδοντος χρήστη ή κατόχου.

- Είδος και τύπος (μοντέλο) του φορολογικού μηχανισμού

- Αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού.

Κατά τη μεταπώληση του σώματος του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο πωλητή-μεταπωλητή (Dealer) αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής κατά περίπτωση καθώς και ο αριθμός του σχετικού φορολογικού παραστατικού και παραδίδεται ή αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (παρ. 2.1.2δ').

β) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών που ευρίσκονται στην κατοχή μεταπωλητών, και είχαν αποκτηθεί προ της έναρξης ισχύος εφαρμογής του μέτρου (1.1.2003), αφαιρείται η φορολογική μνήμη με ευθύνη του κατόχου μεταπωλητή. Ο μεταπωλητής υποχρεούται να διαφυλάξει την αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη, μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ.

Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής-κατ' επάγγελμα μεταπωλητής δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης ή υποβολής δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εγκατάσταση Νέας Φορολογικής Μνήμης σε σώμα μεταχειρισμένου Φορολογικού Μηχανισμού από μεταπωλητή-dealer (Πωλητή) και μεταβίβαση του Φορολογικού Μηχανισμού (με ενεργοποιημένη τη νέα φορολογική μνήμη) σε νέο χρήστη (Επιτηδευματία-Αγοραστή).

3.1. Ενέργειες πωλητή (dealer)

Ο πωλητής (dealer) ο οποίος κατέχει σώμα φορολογικού μηχανισμού με τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά (παρ. 2.1.2δ'), πριν από την μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού σε νέο χρήστη (επιτηδευματία-αγοραστή με ενεργοποιημένη νέα φορολογική μνήμη), προβαίνει στα εξής:

α) Προμήθεια νέας φορολογικής μνήμης. Η προμήθεια αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από αντίτυπο παραστατικού, το οποίο εκδίδεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.2.1α' της παρούσας απόφασης.

β) Ενημέρωση άμεσα με τα απαραίτητα στοιχεία του θεωρημένου βιβλίου «Παραλαμβανομένων Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών Μνημών», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.2α' της παρούσας απόφασης.

γ) Αποσφράγιση του σώματος του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση της νέας φορολογικής μνήμης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό,

δ) Τοποθέτηση νέας-κενής Φορολογικής Μνήμης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ε) Ενεργοποίηση της νέας φορολογικής μνήμης (φορολογοποίηση).

στ) Επανασφράγιση από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα («βίδα εφορίας») του φορολογικού μηχανισμού, και τοποθέτηση-επικόλληση της νέας μεταλλικής ετικέτας, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς).

ζ) Ενημέρωση του ΒΣΕ.

Στη σελίδα του νέου ΒΣΕ, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, βεβαιώνεται, προς τον νέο χρήστη (επιτηδευματία) του φορολογικού μηχανισμού, ότι:

α) ο εν λόγω Φορολογικός Μηχανισμός, έχει ελεγχθεί τεχνικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του συγκεκριμένου μοντέλου-τύπου Φορολογικού Μηχανισμού, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.1809/1988

β) το εγκατεστημένο λογισμικό (φορολογικός μικροκώδικας) εντός του Φορολογικού Μηχανισμού δεν έχει υποστεί απολύτως καμία τροποποίηση και συμφωνεί απόλυτα με αυτό που έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.1809/1988. Η σελίδα αυτή υπογράφεται και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος θέτει και την σφραγίδα με τα στοιχεία του.

Εφόσον στο ΒΣΕ δεν υπάρχει σχετικός χώρος η βεβαίωση μπορεί να συντάσσεται σε βεβαίωση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία προσαρτάται στο ΒΣΕ και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του.

Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ που υπάρχει για το σκοπό αυτό, με βάση τα συνοδευτικά παραστατικά (παρ. 2.1.2δ'), αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (ημερομηνία, τόπος, παλαιός και νέος αριθμός μητρώου Φορολογικής Μνήμης, κ.λπ.). Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον μεταπωλητή και τον νέο αγοραστή. Μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών:

η) Παραδίδει στο νέο αγοραστή, το μεταχειρισμένο φορολογικό μηχανισμό (με νέα φορολογική μνήμη-ενεργοποιημένη), το συμπληρωμένο ΒΣΕ, καθώς και αντίτυπο του σχετικού παραστατικού πώλησης (ολόκληρου του φορολογικού μηχανισμού) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988, όπως ισχύει.

3.2. Ενέργειες Αγοραστή-Χρήστη Επιτηδευματία

Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραστατικού συμπληρωμένα τα εξής:

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως. ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988, όπως ισχύει.

- Το έντυπο Β1 TAXIS.

- Το έντυπο Β2 TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο Έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 «ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ».

- Αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού που του παρέδωσε ο πωλητής.

- Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ, όπως καθορίζονται στην παρ. 1.2.1.γ' της παρούσας απόφασης.

- Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της παρ. 1.2.1α' του κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.

4. Διακοπή χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού.

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση της παλαιάς χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης, η οποία παραμένει στον μισθωτή-χρήστη του φορολογικού μηχανισμού.

Ειδικότερα:

4.1. Σε περίπτωση διακοπής χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού και ταυτόχρονης μίσθωσης του σε νέο μισθωτή-χρήστη, με ευθύνη της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, του παλαιού και του νέου μισθωτή κατά περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του κεφαλαίου Β.1 της παρούσας απόφασης και τα σχετικά έγγραφα (συμβάσεις κ.λπ.) προσκομίζονται και επιδεικνύονται στην αρμόδια ΔΟΥ.

4.2. Σε περίπτωση που στο χρόνο της διακοπής της χρηματοδοτικής μίσθωσης του φορολογικού μηχανισμού δεν γίνεται η μίσθωση του σε νέο μισθωτή-χρήστη, για την αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης εφαρμόζονται οι διαδικασίες του κεφαλαίου Β.2, παρ. 2.1 έως και 2.1.4 της παρούσας απόφασης.

Το σώμα του μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού παραμένει στη περίπτωση αυτή, στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία σε μεταγενέστερη μίσθωση του σε νέο μισθωτή-χρήστη, υποχρεούται να τον παραδώσει με ενεργοποιημένη νέα φορολογική μνήμη, εφαρμοζομένων αναλόγως των διαδικασιών του κεφαλαίου Β.3 της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένης της περ. Β.3.1β'.