Άρθρο 13. Θέση σε ισχύ

 

Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από 1.1.2013.


Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, από την 1/1/2013.