76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 0 Έσοδα
76-00 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2 0 Έσοδα
76-00-00 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΣΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-00-01 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣ.ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΕΤ.ΕΣΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-00-02 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΞΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-00-03 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣ.ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΕΤ.ΕΞΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-00-04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΣ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣ. 3 1 Έσοδα
76-00-05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΣ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞ. 3 1 Έσοδα
76-00-06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΣ. 3 1 Έσοδα
76-00-07 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΞ. 3 1 Έσοδα
76-01 ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2 0 Έσοδα
76-01-00 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΣΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-01-01 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣ.ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΕΤ.ΕΣΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-01-02 ΕΣΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Έσοδα
76-01-03 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦ. ΕΣΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-01-04 ΤΟΚΟΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜ. 3 1 Έσοδα
76-01-05 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΞΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-01-06 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣ.ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΕΤ.ΕΞΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-01-07 ΕΣΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Έσοδα
76-01-08 ΜΕΡΙΣ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦ. ΕΞΩΤ. 3 1 Έσοδα
76-02 ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 2 1 Έσοδα
76-03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 2 0 Έσοδα
76-03-00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έσοδα
76-03-01 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έσοδα
76-03-02 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έσοδα
76-03-03 ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Έσοδα
76-03-04 ΤΟΚΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 3 1 Έσοδα
76-03-05 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 3 1 Έσοδα
76-03-06 ΤΟΚΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠ. 3 1 Έσοδα
76-04 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΚΕΡΔΗ) ΑΠΟ ΠΩΛ. ΣΥΜ. & ΧΡΕΟΓ. 2 0 Έσοδα
76-04-00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΚΕΡΔΗ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3 1 Έσοδα
76-04-01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΚΕΡΔΗ) ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΥΜ.ΣΕ Λ.ΕΠ. 3 1 Έσοδα
76-04-02 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΚΕΡΔΗ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έσοδα