74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1 0 Έσοδα
74-00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2 0 Έσοδα
74-00-00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3 1 Έσοδα
74-01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝ. 2 0 Έσοδα
74-01-00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝ. 3 1 Έσοδα
74-02 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2 0 Έσοδα
74-02-00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3 1 Έσοδα